Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

In een vooroverleg bespreekt u met de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

Beschrijving

Het overleg is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te toetsen. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. 

Aan een vooroverleg omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten zijn lager dan bij een aanvraag voor een formele omgevingsvergunning. Als u na het vooroverleg een aanvraag omgevingsvergunning indient, verrekenen wij de kosten van het vooroverleg. U betaalt dus niet méér dan wanneer er geen vooroverleg nodig is. Het vooroverleg kunt u via het digitale omgevingsloket indienen. 

Voor de aanvraag van het vooroverleg kunt u het formulier aanvraag omgevingsvergunning gebruiken. Zet dan duidelijk boven het formulier dat het gaat om een vooroverleg. De gemeente bekijkt of uw plan geschikt is voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Kosten

Hoofdstuk 2 Concept aanvraag: informele aanvraag/ principeaanvraag

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een Concept aanvraag als bedoeld onder 2.1.1.2 10% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor hetzelfde project op basis van 2.3.1 zouden worden vastgesteld met een minimum van € 147,00 Kosten voor toetsing aan redelijke eisen van welstand worden apart in rekening gebracht overeenkomstig artikel 2.3.1.2 van deze tarieventabel.

2.3.1.2 Welstandstoets

In gevallen waarin de aanvraag om een (omgevings)vergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het bouwplan op grond van een wettelijk voorschrift of op basis van een informele aanvraag moet worden getoetst c.q. wordt getoetst aan redelijke eisen welstand (ambtelijk of door een adviseur), wordt het verschuldigde bedrag op grond van de onderdelen 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 en 2.3.6 verhoogd met een bedrag van € 130,00 per toetsing. 

Aanpak

Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie