Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Valkenburg aan de Geul zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat regelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook andere specifieke wetten regelen het gebruik van persoonsgegevens, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Maakt u gebruik van diensten of producten van de gemeente dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag

In sommige gevallen maken wij gebruik van zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang bewaart de gemeente uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen moeten wij uw gegevens langer bewaren op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Valkenburg aan de Geul verstrekt uw gegevens als dit wettelijke verplicht is alleen aan overheidsinstellingen of maatschappelijke organisaties zoals de belastingdienst of pensioenfondsen, dus nooit aan commerciële bedrijven en particulieren.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als binnen de gemeentelijke organisatie. Gemeente Valkenburg aan de Geul blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Beveiliging

Gemeente Valkenburg aan de Geul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? 

Wie houdt toezicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de privacyregels van de AVG. De gemeente heeft voor vragen over privacy een eigen, onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris ziet binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy.

Heeft u een vraag over privacy (bijvoorbeeld: over het recht om in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen) dan kunt u deze aan de FG stellen. Dit kan via het volgende e-mailadres: fg@valkenburg.nl. De gemeentelijke FG is daarnaast ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14043 of 043 6099292.

Overige informatie over privacy

De gemeente heeft een privacybeleid (PDF, 149.4 kB) en een privacyreglement (PDF, 240.3 kB) vastgesteld.