Omgevingsvisie - Visie op Valkenburg aan de Geul

Omgevingswet en omgevingsvisie

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet voegt regels uit een heleboel wetten samen. De Omgevingswet is straks de basis voor alle regels in de fysieke leefomgeving. Onder de fysieke leefomgeving wordt onder andere verstaan: bouwwerken, infrastructuur, water, cultureel erfgoed en gezondheid.

Animatie van de Omgevingswet (Deze link gaat naar een externe website)

Hoe ziet Valkenburg aan de Geul eruit in 2050?

Bij de Omgevingswet hoort een Omgevingsvisie voor onze gemeente. In die Omgevingsvisie staat wat we allemaal samen (gemeente, inwoners, ondernemers en bezoekers) echt belangrijk vinden voor de toekomst. We kijken in deze visie vooruit tot het jaar 2050. Hoewel niets zeker is en niemand weet hoe de wereld er in 2050 uitziet, neemt de gemeente vandaag de dag besluiten die op de lange termijn effect hebben. De omgevingsvisie geeft hierbij richting en helpt bij het maken van consistente keuzes.

De omgevingsvisie is geen eindpunt, maar vooral een startpunt: een document in beweging. Op verschillende momenten tijdens het opstellen van de omgevingsvisie vragen wij om ideeën met ons te delen. Daarnaast vragen wij om uw inbreng in aparte beleidsprocedures voor specifieke thema’s, zoals de visie op de Vrije Tijds Economie (VTE) en de Kansenkaart Wonen. Deze ideeën nemen we ook mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Voorlopige planning

Start

We zijn al in 2020 gestart met onder andere de beleidsinventarisatie en de bouwstenen notitie. Ook hebben we toen de Ansichtkaartenactie gedaan en de enquête van ‘Rundsje Vallekeberg’. Wilt u de resultaten daarvan nog eens teruglezen? Bekijk hier het PDF bouwstenennotitie (PDF, 1.4 MB). 

Heden

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van de concept Omgevingsvisie. Dit is een intensief traject waar ambtenaren, college en raad samen aan werken onder begeleiding van organisatieadviesbureau Berenschot. Alle input die iedereen (inwoners, ondernemers, deskundigen enz.) geeft in de verschillende beleidstrajecten nemen we daarin mee.

En verder

In de laatste fase wordt het ontwerp van de Omgevingsvisie ter inzage gelegd (medio september/oktober 2023). We organiseren daarbij ook een inloopbijeenkomst om alles toe te lichten. In deze fase heeft iedereen zes weken lang de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Hierna wordt de Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan de raad (begin 2024).

Blijf op de hoogte!

Wij houden u ook op de hoogte via onze Facebookpagina (Deze link gaat naar een externe website) en de gemeentelijke digitale nieuwsbrief (Deze link gaat naar een externe website).