Omgevingsvisie - Visie op Valkenburg aan de Geul

Omgevingswet en omgevingsvisie

Vanaf 1 juli 2023 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet voegt regels uit een heleboel wetten samen. Hierdoor zijn er een stuk minder regels en wordt alles duidelijker. De Omgevingswet is straks de basis voor alle regels in de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving bestaat uit onder andere de openbare ruimte, wonen, verkeer, milieu, water maar ook gezondheid, duurzaamheid en klimaat.

Bij de Omgevingswet hoort één omgevingsvisie voor de hele gemeente. In die omgevingsvisie staat wat we allemaal samen (gemeente, inwoners, ondernemers en bezoekers) echt belangrijk vinden in onze gemeente. We kijken in deze visie vooruit tot het jaar 2035. 
Oog voor het verleden, blik op de toekomst

Wij zijn trots op onze gemeente en willen dat deze ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren. Daarbij maken we ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, want de wereld om ons heen blijft veranderen. Onderwerpen die in de omgevingsvisie aan de orde komen zijn bijvoorbeeld wonen, werken, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed, infrastructuur, duurzaamheid en gezondheid. In de omgevingsvisie worden alle visies samengevoegd tot een compleet geheel dat bij elkaar pas en op elkaar aansluit. De visie vormt zo voor lange tijd de rode draad bij initiatieven, keuzes en beslissingen in relatie tot de fysieke leefomgeving van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Doe en denk mee! Hoe ziet onze gemeente er in de toekomst uit?

De omgevingsvisie is geen eindpunt, maar vooral een startpunt: een document in beweging. Samen met u willen wij vorm geven aan de toekomst van onze gemeente. We horen dan ook graag uw ideeën over onze gemeente. Denkt en praat u met ons mee? Uw mening is belangrijk, want het gaat om uw en onze leefomgeving, nu en straks.

Op verschillende momenten tijdens het opstellen van de omgevingsvisie kunt u uw ideeën met ons delen. Via onze digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gesteld van deze momenten. Wij hopen u tijdens deze momenten te spreken. Mocht een ontmoeting niet mogelijk zijn vanwege corona-maatregelen, dan hebben wij andere oplossingen om u te informeren en naar uw ideeën te vragen.

Via het online platform kunt u de totstandkoming van de digitale versie van de omgevingsvisie volgen en uw reacties en ideeën achterlaten.

Voorlopige planning

Het opstellen van de omgevingsvisie vindt plaats in vier fasen. In elke fase, behalve fase 1, zijn er verschillende momenten waarop u mee kunt doen.

De eerste fase “Opstarten” (juli t/m september 2020) is een fase waarin de gemeente, samen met adviesbureau Arcadis Nederland BV, de voorbereidingen treft voor het opstellen van de omgevingsvisie.

In de tweede fase “Verkenning” (oktober 2020 t/m juni 2021) staat volledig in het teken van het opstellen van de bouwstenen- en uitgangspuntennotitie. Er wordt gestart met een ansichtkaartenactie naar alle huishoudens in de gemeente. Daarnaast staan wij op 4 markante plekken in de gemeente om met u in gesprek te gaan tijdens ons “Rundsje Vallekeberg”.

Vervolgens wordt in fase 3 “Opstellen omgevingsvisie” (september 2021 t/m april 2023) de omgevingsvisie opgesteld. In deze fase worden twee omgevingslabs georganiseerd waar inwoners en ondernemers de gelegenheid krijgen om te reageren op een concept omgevingsvisie. Met de ontvangen ideeën uit de omgevingslabs wordt de ontwerp omgevingsvisie opgesteld.

In de laatste fase 4 “Besluitvorming” (juni - september 2023), werken we toe naar de definitieve omgevingsvisie die de gemeenteraad zal vaststellen. In deze fase wordt het ontwerp ter inzage gelegd tijdens een inloopbijeenkomst. In deze fase is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Blijf op de hoogte!

Wij houden u ook op de hoogte via onze Facebookpagina en de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.