Brug Emmalaan wordt hersteld

Na een grondige inventarisatie van de functie van de brug voor de omgeving heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de brug in de Emmalaan te herbouwen. Het voorstel is de brug te herbouwen met behoud van de functies voor voetgangers/fietsers, autoverkeer en een parkeerstrook. Ook wordt voorgesteld om aan beide zijden van de brug trottoirs aan te leggen en de rijbaan van de brug te versmallen.

Waterschap Limburg laat samen met de gemeente een herstelplan opstellen voor de herbouw van de brug en het herstel van de naastgelegen kademuren. 

De presentatie van het schetsontwerp met vier varianten kunt u hier downloaden. (PDF, 973.3 kB)

Globale planning werkzaamheden brug Emmalaan

Er is een eerste schetsontwerp van de brug gemaakt. Dit schetsontwerp is gepresenteerd en besproken met de omwonenden.

Verwacht wordt dat het bestuur van het Waterschap en het College van burgemeester en Wethouders in begin 2023 een besluit nemen over het schetsontwerp van de brug.

Daarna wordt in de periode februari-maart 2023 het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Er zullen dan ook nog diverse onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Als het ontwerp definitief is, kunnen de diverse vergunningenprocedures worden opgestart. Dit duurt zeker enkele maanden. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting in september 2023 plaatsvinden. De gunning van de werkzaamheden kan dan op zijn vroegst in oktober 2023 worden verwacht.

Let op: deze planning is onder voorbehoud! Er zijn diverse factoren van invloed op deze planning. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de verdere voortgang.

Parkeermogelijkheden vergunninghouders

Tijdens een overleg met bewoners van de Emmalaan werd duidelijk dat de informatie over het vergunning-parkeren op de website www.bereikbaarvalkenburg.nl niet klopt. Zo werd op deze website niet vermeld dat het ook is toegestaan om te parkeren op de parkeerplaatsen naast de Polfermolen en in de Plenkertstraat. Deze informatie is nu bijgewerkt.

Bekijk informatie over parkeermogelijkheden Valkenburg West.

Vragen van omwonenden

Tijdens een overleg met enkele bewoners van de Emmalaan werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

Mogelijkheid tijdelijke voetgangers- en fietserbrug

Bewoners van de Emmalaan hebben gevraagd of het mogelijk is om een tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug aan te leggen. Dit zal door de gemeente worden uitgezocht. Het uitzoeken van de mogelijkheden zal wel enige tijd in beslag nemen.

Extra borden 'doodlopende straat'

Bewoners constateren dat de borden met aanduiding doodlopende straat vaak niet worden opgemerkt of genegeerd. De gemeente zal daarom extra gele borden met aanduiding doodlopende straat plaatsen.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Roger Kurvers van de gemeente Valkenburg aan de Geul via tel. 14 043 of r.kurvers@valkenburg.nl


Nieuwsbrief

We willen u graag op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Dit doen we met een nieuwsbrief per mail. Wilt u deze informatie ontvangen? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.