Brug Emmalaan wordt hersteld

U leest hieronder alle informatie over de voortgang van de herbouw van de brug en inrichting van de Emmalaan. Er is een ontwerp (bovenaanzicht) gemaakt van de nieuwe inrichting.

Bekijk het ontwerp (PDF, 298.5 kB)

Ontwerp

Er is voor gekozen om het parkeren in de lengterichting van de weg in stand te houden zoals in de oude situatie. De brug krijgt een smaller profiel en wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld (richting brandweer).

Het plan is om binnen twee weken een verkeersbesluit te nemen op het instellen van de eenrichting. Na publicatie van het verkeersbesluit geldt een termijn van 6 weken waarin mensen een bezwaar tegen dit verkeersbesluit kunnen indienen. Deze periode moet eerst overbrugd worden voordat zeker is dat het ontwerp op deze manier kan worden uitgevoerd.

Kleine wijzigingen in de inrichting kunnen eventueel nog doorgevoerd worden, maar de positie van de brug ten opzichte van de straat (de zogenaamde as van de brug) mag niet meer wijzigen. De definitieve keuze voor het smalle profiel en de as is van groot belang voor de exacte positie van de brug en is daarmee dus een belangrijke basis voor de constructeurs om de berekeningen en technische tekeningen op te kunnen baseren.

Voorbereiding

Ook worden komende periode op diverse plekken nog onderzoeken zoals grondboringen en sonderingen uitgevoerd. De onderzoeken zijn nodig voor technische berekeningen die de juiste constructie van de brug en wanden aantonen.

Vervolg

Wij streven er naar om voor de zomer de voorbereidingsfase (dus tekeningen, kostenraming en vergunningaanvragen) af te kunnen ronden. 

Globale planning werkzaamheden brug Emmalaan

In de periode februari-maart 2023 is het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Er zullen dan ook nog diverse onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Als het ontwerp definitief is, kunnen de diverse vergunningenprocedures worden opgestart. Dit duurt zeker enkele maanden. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting in september 2023 plaatsvinden. De gunning van de werkzaamheden kan dan op zijn vroegst in oktober 2023 worden verwacht.

Let op: deze planning is onder voorbehoud! Er zijn diverse factoren van invloed op deze planning. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de verdere voortgang.

Contact

Met dit ontwerp hebben wij aansluiting gezocht bij de uitgesproken wensen van het grootste deel van de belanghebbenden en omwonenden. Als u opmerkingen of vragen heeft over het ontwerp dan kunt u terecht bij Roger Kurvers via info@valkenburg.nl of door of telefonisch contact op te nemen via 14 043.

Nieuwsbrief

We willen u graag op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Dit doen we met een nieuwsbrief per mail. Wilt u deze informatie ontvangen? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.