Ontwikkelvisie voor de kern Berg

Berg en Terblijt

In de kern Berg komen veel partijen en belangen samen. Hoe ziet de toekomst van Berg er uit? Dat komt in grote lijnen in de ontwikkelvisie aan de orde.

Het gaat daarbij onder meer om:

  • de ongebruikte tennisvelden;
  • een toekomstbestendig winkelaanbod;
  • de nieuwbouw van een samenwerkend kindcentrum;
  • de toekomst van de sportaccommodaties (VV Berg en de sporthal);
  • de transformatieopgave woningmarkt, opgaven vanuit woonvisie;
  • de herontwikkeling van leegstaande (voormalige) bedrijfspanden.

Het doel is om samen met de inwoners en ondernemers van Berg tot een ontwikkelvisie voor de kern Berg te komen, zodat ook Berg in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren.

13 december behandelt gemeenteraad ‘Ontwikkelvisie Berg’

Vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met een ontwikkelvisie voor de kern Berg. Het doel is om samen met de inwoners en ondernemers van Berg tot een ontwikkelvisie te komen, zodat ook Berg in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en recreëren.
Op 14 oktober is tijdens een inloopbijeenkomst een aanvullend ‘scenario 4’ gepresenteerd. Wij hebben veel reacties en input ontvangen. Deze zijn verwerkt in een aangescherpt scenario 4. De verdere uitwerking, inclusief de gebiedsvisie, wordt tijdens in de vergadering van de raadsadviescommissie SOB op 23 november besproken. Vervolgens wordt dit tijdens de raadsvergadering van 13 december ter besluitvorming voorgelegd.

De ‘Gebiedsvisie Berg’ staat op de agenda van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (agendapunt 8).

Ontwikkeling Samenwerkend Kindcentrum

In de vergadering van de gemeenteraad op 13 december wordt ook het voorstel besproken om in Berg op de huidige locatie van de basisschool een Samenwerkend Kindcentrum Berg te realiseren waarin onderwijs, kinderopvang en bibliotheek worden gehuisvest.

Dit raadsvoorstel (PDF, 88.7 kB) wordt eerst nog besproken in de commissie Sociaal Domein op maandag 22 november.