Ontwikkelvisie voor de kern Berg

Berg en Terblijt

In de kern Berg komen veel partijen en belangen samen. Hoe ziet de toekomst van Berg er uit? Dat komt in grote lijnen in de ontwikkelvisie aan de orde.

Het gaat daarbij onder meer om:

  • de ongebruikte tennisvelden;
  • een toekomstbestendig winkelaanbod;
  • de nieuwbouw van een samenwerkend kindcentrum;
  • de toekomst van de sportaccommodaties (VV Berg en de sporthal);
  • de transformatieopgave woningmarkt, opgaven vanuit woonvisie;
  • de herontwikkeling van leegstaande (voormalige) bedrijfspanden.

Het doel is om samen met de inwoners en ondernemers van Berg tot een ontwikkelvisie voor de kern Berg te komen, zodat ook Berg in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren.

Doe en denk mee!

De ontwikkelvisie is geen eindpunt, maar vooral een startpunt. De visie biedt namelijk voldoende ruimte om in overleg met initiatiefnemers tot invulling te komen. Wel moet voor iedereen duidelijk zijn wat het beoogde streefbeeld en kwaliteits- en ambitieniveau is.
Samen met u willen wij vorm geven aan de toekomst van Berg. We horen dan ook graag uw ideeën. Denkt en praat u met ons mee? Uw mening is belangrijk, want het gaat om uw en onze leefomgeving, nu en straks.

Op verschillende momenten gedurende het opstellen van de visie kunt u uw ideeën met ons delen. Via de digitale nieuwsbrief wordt u tijdig op de hoogte gesteld van deze momenten. Mocht een fysieke ontmoeting er niet in zitten vanwege Corona-maatregelen, dan zullen wij digitale middelen inzetten om u te informeren en naar uw ideeën te vragen.

Presentatie drie verschillende scenario's

We hebben veel reacties ontvangen op onze oproep om uw ideeën over de ontwikkeling van Berg met ons te delen. Mede aan de hand van deze reacties hebben wij drie verschillende scenario’s geschetst. Op woensdag 3 februari vonden twee digitale bijeenkomsten met bewoners plaats om van gedachte te wisselen over deze scenario’s. U kunt de presentatie van de scenario’s terugkijken.

Aan de hand van deze scenario’s wordt gezocht naar een toekomstvaste ontwikkeling van Berg. In de scenario’s is op verschillende manieren gezocht naar onderlinge verbindingen, waarbij een goede afstemming met de omgeving van Berg moet worden gemaakt.

Heeft u nog ideeën of suggesties? Laat het ons weten via communicatie@valkenburg.nl

Planning

Het opstellen van de visie doet de gemeente samen met adviesbureau Arcadis en vindt plaats in drie fasen. In elke fase zijn er momenten waarop u mee kunt doen.

Fase 1: Opstarten en verkenning (oktober t/m december 2020)

In deze eerste fase gaat adviesbureau Arcadis in gesprek met de stakeholders in Berg om de opgaven goed in beeld te krijgen. Tevens wordt een gebieds-en omgevingsscan gemaakt, waarin de ruimtelijke omstandigheden en relaties in Berg in beeld worden gebracht.

Fase 2: Luisteren, betrekken en toetsen (januari t/m juni 2021)

In de tweede fase gaan we aan de slag om te komen tot een voorkeursscenario. Op basis van de opgehaalde informatie uit fase 1 worden meerdere scenario’s ontwikkeld, die zowel met de stakeholders als in een ‘omgevingsronde’ met u worden toegelicht en besproken. Aan het einde van deze fase zal het voorkeursscenario bepaald zijn.

Fase 3: Integrale ontwikkelvisie (vanaf juli 2021)

De laatste fase wordt gebruikt om het voorkeursscenario uit te werken in de integrale ontwikkelvisie. De conceptversie van de visie wordt zowel aan de stakeholders als in een omgevingsronde met u gepresenteerd. Daarna wordt de integrale ontwikkelvisie definitief gemaakt en voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Blijf op de hoogte!

Wij houden u op de hoogte via deze pagina, onze Facebookpagina en de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.