Valkenburg ontwikkelt Oost

Welkom op de webpagina van de gebiedsontwikkeling Valkenburg-Oost. Op deze plek houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen, vertellen wij u meer over de planvorming en planning én kunt u relevante documenten vinden. Graag nodigen we u uit om bij vragen contact met ons op te nemen.

Wat is de Visie Valkenburg-Oost?

In december 2021 is de gebiedsvisie Valkenburg-Oost vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie is opgebouwd uit 25 ambities. Deze passen allemaal in één van de drie thema’s:

  1. toekomstbestendig en toegankelijk landschap
  2. gezond wonen en leven
  3. duurzame mobiliteit

Deze 25 ambities zijn soms heel concreet en vrij eenvoudig te realiseren, in andere gevallen zal het nog veel tijd en energie vragen voordat het resultaat voor iedereen zichtbaar zal zijn. In alle 25 gevallen geldt dat Valkenburg-Oost, en bij uitbreiding heel Valkenburg, een nóg mooiere, aangenamere en gezondere plek zal zijn om te wonen, te leven, te ondernemen en te recreëren. 

Kijk hier nog een interessant filmpje dat laat zien hoe de ambities zijn gedeeld en toegelicht met de inwoners: 

Visie Valkenburg-Oost

Waar vind ik de ambities uit de visie?

U kunt de ambities hier nog eens rustig nalezen. (PDF, 5.1 MB)

Hoe is de visie opgesteld?

In 2020 zijn we gestart met het opstellen van de gebiedsvisie Valkenburg-Oost. Om tot deze visie te kunnen komen, zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zo heeft het Gelders Genootschap een cultuurhistorische analyse gemaakt van het Kastelenpark, heeft het bureau DTNP een studie gedaan naar de positionering van het Walram- en Berkelplein vanuit retail-perspectief en heeft het bureau Dear Hunter gedurende de zomer van 2020 gewoond en gewerkt in het gebied om cartopologisch onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van het dagelijks leven in Valkenburg-Oost. Hiervoor ging Dear Hunter in gesprek met zowel inwoners, bezoekers als ondernemers. Naast deze input werd ook het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld rond mobiliteit en wonen) meegenomen in de visievorming. Dear Hunter heeft toen alle resultaten samengevat tot concept kaarten voor het gebied. Tussentijds zijn gesprekken geweest met verschillende stakeholders in het gebied om tot een conceptvisie voor Valkenburg-Oost te kunnen komen. In juli 2021 is het gebied zwaar getroffen door de watersnoodramp. De ervaringen en bevindingen die hieruit zijn opgedaan, zijn meegenomen in de visie.

De conceptvisie was gereed in september 2021, waarna deze middels wandelingen in het gebied door Dear Hunter is gedeeld met het gemeentebestuur, de raad, de inwoners en ondernemers. De feedback die hieruit naar voren kwam, is verwerkt tot de definitieve gebiedsvisie Valkenburg-Oost. Deze visie is vastgesteld in december 2021.

Zie hier nog filmpjes van Dear Hunter over het visietraject:

Ook heeft het Gelders Genootschap (een erfgoed-organisatie) onderzoek gedaan naar de landgoederen Kasteel Oost, Kasteel Schaloen en Kasteel Genhoes. Deze interessante rapporten kunt u hieronder downloaden:

Agenda Kastelenpark Valkenburg aan de Geul – Schin op Geul

Agenda Kastelenpark (PDF, 1.7 MB)

Hoe gaan we nu verder?

Na vaststelling van de visie merkten we dat de ambities nog nader uitgewerkt moeten worden om deze ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarom zijn we begin 2023 gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft concreet aan hoe we de 25 ambities uit de visie willen gaan realiseren. Het uitvoeringsprogramma geeft in stedenbouwkundige en landschappelijke schetsen weer hoe het gebied er in de toekomst uit kan komen te zien en geeft in projectplannen weer wat hiervoor nodig gaat zijn om dit te realiseren. Samengevat wordt er beschreven wat, wanneer en hoe gedaan moet worden en welke beslissingen er genomen moeten worden over de toekomstige inrichting van Valkenburg-Oost.

Sinds april 2023 is het projectteam voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma compleet. Naast de projectleider zijn ook een communicatieadviseur, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en Dear Hunter aangesloten. Dear Hunter begeleidt de Kopgroep: een groep van 7 inwoners uit Valkenburg-Oost die gedurende het traject vanuit het perspectief van de bewoner meedenken over de wensen en de mogelijke oplossingen in het gebied. Naast hen als stakeholder in het proces wordt er ook afgestemd met diverse andere stakeholders in het gebied, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, de politiek en de interne organisatie.

De Kopgroep aan het werk:

Tot aan het einde van de zomer van 2023 werken we aan een programma van eisen. Hierbij wordt onder meer onderzoek gedaan naar parkeren, routestructuren voor voetgangers en fietsers in het gebied en stedenbouwkundige aspecten. De conclusies hieruit worden in het najaar onder andere vertaald in de vorm van eerste tekeningen van het gebied (toekomstscenario’s). Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Op deze tekeningen zal onder meer te zien zijn hoe we de ambities uit de visie op bijvoorbeeld het Walramplein of het Berkelplein in de toekomst vorm willen geven. Deze concept tekeningen zullen dan ook in het najaar van 2023 gedeeld worden met de bewoners en betrokkenen in het gebied om feedback op te halen.

Vervolgens worden de tekeningen vertaald naar concrete projectplannen met businesscase. Deze worden samen met het programma van eisen en de tekeningen gebundeld tot een uitvoeringsprogramma dat medio 2024 aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter vaststelling. Na medio 2024 hopen we daadwerkelijk in Valkenburg-Oost de plannen buiten te kunnen gaan realiseren.