Adviesraad Sociaal Domein

Sociaal domein, wat is dat?

De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • De jeugdzorg (Jeugdwet).
  • De begeleiding die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De dagbesteding van mensen die onder de Wmo vallen (mensen die zelfstandig wonen).
  • De sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet).
  • De bestrijding van armoede (Participatiewet).

Het overdragen van taken aan de gemeente  gaat gepaard met veel veranderingen. Om zo goed mogelijk geadviseerd te worden  bij al deze veranderingen, heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul de Adviesraad sociaal domein in het leven geroepen. In deze Adviesraad zitten burgers die een binding hebben met de hiervoor genoemde onderwerpen in het sociale domein-:Zij zien toe op de uitvoering van  de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. De gemeente wil hierdoor haar inwoners betrekken bij deze ontwikkelingen.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad adviseert - gevraagd en ongevraagd - het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het Sociaal Domein. De adviezen hebben betrekking op de uitvoering van de wetten en betreffen bijvoorbeeld  ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk&inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden&opgroeien (jeugdwet). De Adviesraad bestudeert en bespreekt de voorstellen van het college in haar eigen overleg. Daarnaast heeft zij contacten met belangen- en cliëntenorganisaties. Na afweging van alle belangen geeft de Adviesraad een gedegen advies af.

Contact

Kijk voor meer informatie op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (Deze link gaat naar een externe website).