Bodemonderzoek aanvragen

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond.

Beschrijving

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

 • U gaat bouwen of verbouwen.
 • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
 • U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft.
 • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
 • Het bestemmingsplan verandert.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

Wilt u weten of er een risico is dat er explosieven in de grond zitten? We kijken of in het onderzoekgebied een verhoogde kans bestaat op het aantreffen van explosieven. Hiervoor maken we gebruik van een vooronderzoek dat is opgesteld door middel van een zogenaamd 'bronnenonderzoek'. De resultaten zijn vastgesteld in een rapport en een risicokaart. 

De informatie over het risico op de aanwezigheid van explosieven is van belang voor:

 • (Gemeentelijke) projecten waar in de grond gegraven wordt;
 • het opstellen van bestemmingsplannen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een bodemonderzoek zijn onder andere:

 • U heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Aanpak

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

 • Vraag eventueel eerst advies bij de gemeente of u een bodemonderzoek moet doen.
 • Ga naar Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie