Transitievisie Warmte

Stand van zaken Transitievisie Warmte

In het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat gemeenten een transitievisie warmte opstellen. In de transitievisie warmte wordt bekeken of, waar, wanneer en hoe een gemeente de komende jaren geleidelijk van het aardgas af kan gaan. Een grote transitie, waar de gemeente dan ook regelmatig vragen over krijgt. In december 2022 heeft onze raad de transitievisie warmte vastgesteld. Bent u hier benieuwd naar? Deze vindt u hier (PDF, 28.4 MB) terug.

Voortgang

Het uitvoeren van de transitievisie warmte kost veel geld. Het Rijk heeft daarom toegezegd hieraan mee te betalen. Nadat de visie is vastgesteld kan met de uitvoering ervan worden begonnen. Vervolgens moet de visie elke 5 jaar herzien worden op basis van actuele ontwikkelingen. De inhoud en richting van de transitievisie warmte wordt namelijk sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid.

Achtergrond

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat alle woningen en andere gebouwen vóór 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgas. Dit is belangrijk voor het klimaat. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Bij verbranding komt namelijk CO2 vrij. Stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op een groenere manier om onze huizen en gebouwen te verwarmen, zorgt voor een afname in CO2 uitstoot en hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter voor het klimaat.