Let op

Let goed op dat u de juiste subsidie aanvraagt. 

Beschrijving

De regels voor het aanvragen van subsidie in het kort:

 • Het basissubsidiebedrag wordt berekend naar gelang het aantal contributie betalende leden uit de gemeente Valkenburg aan de Geul. Voor meer informatie kunt u de regeling nalezen.
 • Als u in aanmerking komt voor een basissubsidie, kunt u wellicht ook aanspraak maken op een activiteitensubsidie. U kunt maximaal 2 activiteitensubsidies per jaar ontvangen, per activiteit kunt u €250,- extra subsidie ontvangen bovenop het basisbedrag. Om hiervoor in aanmerking te komen geeft u duidelijk aan hoe deze activiteit bijdraagt aan het bereiken van de beleidsuitgangspunten:
  • Sociale cohesie verbeteren
  • Sociale activering kwetsbare groepen
  • Robuuste verenigingen/ instellingen die duurzame bijdrage leveren
  • Toeristische aantrekkelijkheid verhogen
  • Meer inwoners nemen deel aan sportactiviteiten
  • Meer inwoners nemen deel aan cultuuractiviteiten

Wilt u een wijziging m.b.t. de bij ons bekende gegevens doorgeven, dan kunt u dat doen middels volgend formulier.

Voorwaarden

In het algemeen geldt dat de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt gericht moet zijn op de gemeente Valkenburg aan de Geul en haar inwoners, moet passen binnen het gemeentelijk beleid en binnen het daarvoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget (subsidieplafond) én het moet een bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023 en de daarop gebaseerde Nadere regels. 

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. We onderscheiden structurele en eenmalige subsidies. Een aanvraag voor een structurele subsidie moet voor 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend worden.

Eenmalige subsidies kunnen in principe het gehele jaar door aangevraagd worden, minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd.

Aanpak

 • Alvorens u een aanvraag voor subsidie indient, ga dan eerst het volgende na: komt u in aanmerking voor subsidie? Dat hangt bijvoorbeeld af van de soort instelling (organisatie) en van de activiteit die u wilt organiseren. Kijk hiervoor naar de onder het kopje wetgeving genoemde documenten.
 • U dient het subsidieverzoek met bijbehorende stukken in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan middels de aanvraagformulieren die te vinden zijn op de website.
 • Het college neemt uw aanvraag in behandeling, indien deze compleet en op tijd is ingediend.
 • Het college beslist over uw aanvraag vóór 31 december 2024.

Formulieren

Meer in Subsidies