Waarderingssubsidie

Aanvragen van de Waarderingssubsidie 2025, 2026 en 2027.

Let op

Let goed op dat u de juiste subsidie aanvraagt.

Beschrijving

De regels voor het aanvragen van subsidie in het kort:

Het subsidiebedrag dat na een goedgekeurde aanvraag kan worden verstrekt kunt u terugvinden in de regeling.

Vraagt u subsidie aan namens een jeugd- en jongerenwerk stichting (de stichtingen die hieronder vallen, kunt u terugvinden in de regelgeving), dan kunt u maximaal 5 keer € 500,00 subsidie per activiteit ontvangen. Voorwaarden zijn:

  • u organiseert open activiteiten voor jongeren uit de gemeente;
  • open activiteiten zijn die activiteiten welke open staan voor alle jongeren woonachtig in de gemeente, onafhankelijk van een eventueel lidmaatschap van de instelling;
  • aan de georganiseerde activiteiten moeten minimaal 40 jongeren per keer uit de gemeente Valkenburg aan de Geul deelnemen.

Voldoen uw activiteiten hieraan, dan kunt u deze opgeven bij uw aanvraag. Omdat het standaard aanvraagformulier slechts ruimte biedt aan het opgeven van 2 activiteiten, kunt u het activiteitenprogramma toevoegen aan uw aanvraag.

Wilt u een wijziging m.b.t. de bij ons bekende gegevens doorgeven, dan kunt u dat doen middels volgend formulier.

Voorwaarden

In het algemeen geldt dat de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt gericht moet zijn op de gemeente Valkenburg aan de Geul en haar inwoners, moet passen binnen het gemeentelijk beleid en binnen het daarvoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget (subsidieplafond) én het moet een bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023 en de daarop gebaseerde Nadere regels. 

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. We onderscheiden structurele en eenmalige subsidies. Een aanvraag voor een structurele subsidie moet voor 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend worden. 

Eenmalige subsidies kunnen in principe het gehele jaar door aangevraagd worden, minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd.

Aanpak

  • Alvorens u een aanvraag voor subsidie indient, ga dan eerst het volgende na: komt u in aanmerking voor subsidie? Dat hangt bijvoorbeeld af van de soort instelling (organisatie) en van de activiteit die u wilt organiseren. Kijk hiervoor naar de onder het kopje wetgeving genoemde documenten.
  • U dient het subsidieverzoek met bijbehorende stukken in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan middels de aanvraagformulieren die te vinden zijn op de website.
  • Het college neemt uw aanvraag in behandeling, indien deze compleet en op tijd is ingediend.

Formulieren

Meer in Subsidies