Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

Beschrijving

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Of als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. Is uw kind 4 jaar en gaat het al wel naar school? Dan moet u afwezigheid melden aan school.

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. De jongere mag school combineren met werk, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

De leerplicht en kwalificatieplicht van uw kind monitort de leerplichtambtenaar van team onderwijs van de gemeente Maastricht. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft zelf geen leerplichtambtenaren in dienst.

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen. Voor meer informatie: Rijksoverheid/leerplicht (Deze link gaat naar een externe website)

Vrijstelling en vervangende leerplicht moet u, in samenwerking met de school, bij de leerplichtambtenaar aanvragen. U heeft een begeleidingsprogramma nodig om voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aan te vragen.

Vrijstelling

Wij kunnen uw kind vrijstelling geven van de leerplicht. Dit betekent dat uw kind niet naar school hoeft. Bijvoorbeeld in het geval van een lichamelijke of psychische ongeschiktheid. Wij hebben dan een verklaring nodig van een arts of een psycholoog. Of als uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland of u heeft bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt

Vervangende leerplicht

Heeft uw kind moeite met school tegen het einde van de leerplichtperiode dan kunt u vragen of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit programma bestaat uit algemeen vormend onderwijs, beroepsgericht onderwijs en praktijktijd. U moet uw kind hiervoor inschrijven bij een instelling waar dit programma gevolgd kan worden. Dit programma geldt dan als vervangende leerplicht.

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. 8 weken voor het einde van dat jaar moet u de vervangende leerplicht opnieuw aanvragen.

Leerplicht, bijzonder verlof

Kinderen zijn in Nederland leerplichtig vanaf 5 jaar. U mag uw kind dan niet meer buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Voor verlof buiten de schoolvakanties langer dan 10 dagen heeft u toestemming nodig van een leerplichtambtenaar. Hierbij geldt dat u geen bijzonder verlof mag aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar. De leerplicht geldt tot 16 jaar. Als een jongere van 16 of 17 jaar nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) heeft behaald, blijft de leerplicht gelden.

Bijzondere omstandigheden

Bij een belangrijke familiegebeurtenis zoals een huwelijk of begrafenis kunt u bijzonder verlof aanvragen bij de schooldirectie.

Voorwaarden

De voorwaarde voor een volledige leerplicht is:

  • Uw kind is tussen de 5 en 16 jaar oud.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

De voorwaarden voor de kwalificatieplicht zijn:

  • Uw kind heeft nog geen startkwalificatie.
  • Uw kind is nog geen 18 jaar.
  • Uw kind volgt geen speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel of dagbesteding.
  • Uw kind volgt geen praktijkonderwijs.

Voorwaarden vervangende leerplicht

  • uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode
  • uw kind is 14 jaar of ouder. Zit uw kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode, dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs te volgen.

Aanpak

Hebt u vrijstelling nodig of vragen over de leerplicht?
Neem dan via mail contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Maastricht: leerplichtvsv@maastricht.nl

Meer informatie