Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Ook als u niet tevereden bent over onze dienstverlening of over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert. Laat het ons weten. Uw klacht is een signaal voor de verbetering van onze dienstverlening. 

Beschrijving

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Kosten

Het indienen van een klacht is gratis. 

Voorwaarden

De klachtenregeling gaat niet over inhoudelijke zaken, zoals een losliggende stoeptegel, een gat in het wegdek of kapotte straatverlichting. Hiervoor neemt u contact op met het Klant Contact Centrum.

Als er sprake is van één van de volgende situaties dan hoeft de gemeente uw klacht niet in behandeling te nemen:

 • U heeft al eerder een klacht ingediend over hoe de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door de medewerker. Deze is volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld; 
 • Een klacht over een gedraging van langer dan een jaar geleden;
 • Een klacht over de uitvoering van wetten en besluiten. Hiervoor zijn wettelijke bezwaar-en beroepsprocedures; 
 • U heeft een procedure ingesteld om over de gedraging het oordeel van een rechterlijke instantie te vragen. Of er is voor die gedraging al een uitspraak van de rechter beschikbaar;
 • Er is een opsporingsonderzoek gaande of vervolging is ingesteld naar aanleiding van de gedraging waarover is geklaagd;
 • Een klacht over het beleid van de gemeente. Denkt u bijvoorbeeld aan afvalbeleid. 

Als wij uw klacht niet in behandeling nemen, krijgt u van ons binnen 4 weken een schriftelijk bericht. 

Aanpak

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk doorgeven. Geeft u uw klacht mondeling door, dan vragen wij u dit op papier te zetten. Onze klachtencoördinator kan u daarbij helpen.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

In uw klacht moet ook staan:

 • uw handtekening;
 • datum van het voorval waar uw klacht over gaat;
 • wat u vindt dat de gemeente moet doen met de klacht.

Als u ook uw telefoonnummer vermeldt (dit is niet verplicht), kan de gemeente sneller informatie bij u inwinnen of onduidelijkheden wegnemen. 

U kunt uw klacht per post naar de gemeente versturen of per mail naar klachtrecht@valkenburg.nl

Termijn

Binnen 10 weken na ontvangst van uw brief, krijgt u een schriftelijk bericht van ons. 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie