Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar degene die het besluit genomen hebben. Bijvoorbeeld:

 • het college van burgemeester en wethouders;
 • de burgemeester;
 • de gemeenteraad;
 • een afdeling van de gemeente.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.
 • U bent het niet eens met de beslissing.
 • U vindt dat er een beslissing moet komen.

Aanpak

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening
 • als u voor iemand anders bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee.

Digitaal bezwaarschrift indienen (Deze link gaat naar een externe website).

Een regulier bezwaarschrift kan enkel op één van onderstaande 3 manieren worden ingediend:

 1. het versturen van een ondertekend bezwaarschrift per post;
 2. het mailen van een ondertekend bezwaarschrift aan info@valkenburg.nl;
 3. het digitaal indienen van een bezwaarschrift via het formulier (Deze link gaat naar een externe website) op www.valkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Als een bezwaarschrift via optie 3 wordt ingediend hoeft het niet te worden ondertekend. De verificatie van de identiteit van de bezwaarmaker vindt dan plaats via DigiD.

Een bezwaarschrift, gericht tegen een besluit van de Afdeling Financiën (aanslagen van de heffingsambtenaar), kan slechts op onderstaande manier worden ingediend:

 1. het versturen van een ondertekend bezwaarschrift per post (Gemeente Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg).

Let op: Een bezwaarschrift dat op een andere wijze dan de hiervoor aangegeven manieren wordt ingediend (daaronder wordt tevens verstaan als een regulier bezwaarschrift  aan een ander e-mailadres dan info@valkenburg.nl wordt gericht) kan niet in behandeling worden genomen.

Termijn

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Let op: stuur uw bezwaarschrift op tijd in, anders kan de gemeente uw brief met bezwaren niet inhoudelijk afhandelen. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur als het niet anders kan een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u laten weten dat u uw bezwaar op een later moment verder zal uitleggen.

Agenda hoorzitting

Wilt u weten welke bezwaarschriften bij de volgende hoorzittingen worden behandeld. Bekijk dan de agenda.

Beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie