Gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen

Gemeenschappelijke regelingen

Bijna elke gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat gebeurt op verschillende manieren en op verschillende terreinen.

Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Op basis van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), is het college verplicht een register bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeentelijke bestuursorganen deelnemen. Dat is zowel van belang voor de burger als voor de betrokken bestuursorganen.

In het register wordt in ieder geval vermeld:

 • de deelnemers;
 • de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;
 • de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;
 • het adres en de plaats van vestiging;
 • of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
 • De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

Overzicht gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden-Margraten

Gemeenschappelijke Regeling leerplicht

Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht - Heuvellandgemeenten

Gemeenschappelijke Regeling subsidiëring AntiDiscriminatievoorziening Limburg

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)

Privaatrechtelijke samenwerking

De privaatrechtelijke samenwerking geschiedt vaak in vorm van oprichting van of deelneming in bijv. stichtingen en vennootschappen of door het afsluiten van (samenwerkings-)overeenkomsten.

Deelnemingen

 • Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. te Valkenburg aan de Geul
 • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
 • Bodemzorg Limburg B.V.
 • Enexis Holding N.V
 • Vordering op Enexis B.V
 • Verkoop Vennootschap B.V.
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
 • CBL Vennootschap B.V.
 • CSV Amsterdam B.V.
 • BNG Bank N.V.