Commissie Sociaal Domein (SD) 23 november 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.3 - Vanwege de corona maatregelen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 20 november a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 21 september 2020.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende zienswijze concept 2e begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

7 - Voorstel college betreffende Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Jaarstukken openbaar onderwijs.

8.b - Ontwikkelingen onderwijsachterstandenbeleid.

8.c - Evaluatie vrijwilligersbeleid 2019 en jaarplan 2020.

8.d - Brief (272) van gemeente Noordoostpolder inzake motie bekostiging onderwijshuisvesting.

8.e - Brief (274) van gemeente De Fryske Marren inzake motie betreffende de huidige bijstandsnormen.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.