Meerjarenbegroting Valkenburg aan de Geul biedt ruimte voor nieuw beleid

Geplaatst op woensdag 5 oktober 2022

De komende jaren ontstaat ruimte door hogere inkomsten uit het gemeentefonds. Deze ruimte wordt gebruikt om voortvarend aan de slag te gaan met de ambities uit het coalitieakkoord “Valkenburg aan de Geul veert op”.

De basis op orde

Wethouder van financiën Niels Dauven: “Na een aantal woelige jaren hopen we in 2023 in rustiger vaarwater verder te kunnen gaan bouwen. We presenteren vandaag een solide begroting waarmee we de basis op orde brengen en aan de slag gaan met het uitvoeren van nieuwe plannen. Zo starten we met de planvorming voor het duurzaam renoveren van de sporthallen en presenteren we een omvangrijke bijdrageregeling voor de modernisering van buitensportcomplexen. Ook werken we aan een nieuwe visie voor het toerisme en de vrijetijdseconomie, investeren we fors in het onderhoud van de openbare ruimte en draagt een nieuw groenbeleidsplan bij aan de klimaatopgave”.

Nieuwe initiatieven voor economie, kunst en cultuur

Om jongeren kennis te laten maken met de rijke kunst en cultuur van Valkenburg aan de Geul wil het college in 2023 10.000 euro vrijmaken voor het opzetten van een activiteitenprogramma. Daarnaast stelt het college voor om in de jaren 2023 t/m 2025 jaarlijks 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het aanjagen van nieuwe activiteiten en initiatieven in gebieden die aandacht vragen door leegstandsontwikkeling.

Armoedebestrijding

Veel inwoners leven in financieel onzekere tijden. De energielasten zijn hoog en armoede neemt toe. Eerder presenteerde de gemeente al een aanpak tegen energiearmoede. Ook is er werk gemaakt van het project “verduurzaam je huis”. Om de bestrijding van armoede structureel aan te pakken is er een armoedebeleidsplan. Binnen dit beleid zoekt het college naar extra mogelijkheden om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen.

Lokale Heffingen

Waar de lasten voor de inwoners jaarlijks geïndexeerd worden gold dit niet voor de toeristenbelasting. Deze belasting is jaren gelijk gebleven terwijl de toeristische uitgaven voor de gemeente enorm zijn toegenomen. Met de visie voor toerisme en vrije tijdseconomie geeft de gemeente een kwaliteitsimpuls aan Valkenburg aan de Geul als toeristisch product. Daarom stelt het college voor de toeristenbelasting per 2024 met € 0,50 cent per persoon per nacht te verhogen. Het college stelt verder voor deze belasting daarna jaarlijks te indexeren.

Het college streeft er naar om de lastenverzwaringen voor de inwoners zo veel als mogelijk te beperken. Zo zou de afvalstoffenheffing per huishouden met 70 euro omhoog moeten om de kosten van de afvalverwerking te dekken. Het college acht een dergelijke lastenverhoging in deze financieel onzekere tijden niet wenselijk en beperkt de verhoging daarom op 40 euro. Het tekort dat hierdoor ontstaat bedraagt 224.000 euro. Dit kan worden afgedekt uit de algemene middelen. Daarnaast gaat het college onderzoeken hoe verdere kostenstijgingen van afvalverwerking beperkt kunnen worden.

Uitdagingen

Hoewel de financiële situatie positief stemt ziet het college nog enkele uitdagingen. Zo heeft de fysieke en financiële afwikkeling van de watersnoodramp nog niet volledig plaatsgevonden. Met onze verzekeraars en het rijk zijn we nog in overleg om de hoogte van de schadevergoeding voor onze gemeente vast te stellen. Hier zit nog een financieel risico.

De effecten van de prijsstijgingen en hoge inflatie treffen ook onze gemeente. Dit betekent dat op basis van bestaande middelen minder kan worden uitgevoerd. Ook de energielasten voor gemeentelijke gebouwen nemen toe. Omdat we de exacte omvang van de prijsstijgingen bij het opstellen van de begroting nog niet in beeld hebben, zal de raad indien nodig op een later moment gevraagd worden om extra krediet ter beschikking te stellen.

Daarnaast staat de arbeidsmarkt onder druk en krijgen gemeenten steeds meer opgaven vanuit de Rijksoverheid. De ambtelijke capaciteit is niet toereikend om alle ambities uit het coalitieakkoord op te pakken. Samen met de raad hoopt het college dan ook verantwoorde keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

De ontwerpbegroting wordt op 8 november ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bekijk  hier de ontwerpbegroting.

Meer nieuws