Maatschappelijke ondersteuning de komende jaren; Wat vindt u?

Geplaatst op woensdag 28 september 2022

Samen met andere gemeenten van Maastricht-Heuvelland bestaat er een beleid voor maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. U kunt een concept van het nieuwe beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland bekijken. Inwoners en andere belanghebbenden hebben inspraak op dit concept. Dat betekent dat zij nu hun mening over het beleid kunnen geven.

Waar gaat het beleidsplan over?

In de landelijk vastgelegde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015) staat dat gemeenten moeten zorgen voor de maatschappelijke ondersteuning aan hun inwoners. Het belangrijkste doel van de Wmo2015 is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven deelnemen aan het dagelijkse leven. Gemeenten moeten in een beleidsplan beschrijven hoe zij dit doel willen bereiken.

De gemeenten van Maastricht-Heuvelland hebben dit nu beschreven in het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026. In het plan staan de gezamenlijke opgaven en de gewenste resultaten vastgelegd voor de komende jaren.

Samenvatting beleidsplan

Zelfredzame, veerkrachtige inwoners en een goede samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders: dat is waar gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland zich sterk voor inzetten. Verder kiezen we de komende jaren nadrukkelijk voor positieve gezondheid als basis voor ons beleid. In het nieuwe beleidsplan lichten we toe hoe we de komende jaren verder willen gaan om onze doelstellingen te realiseren.

We werken toe naar de volgende 5 resultaten, waarbij gemeenten ruimte houden om zelf accenten te zetten:

  • Gewenst resultaat 1: Meer (inwoner)initiatieven en daarmee een groeiend informeel basisaanbod
  • Gewenst resultaat 2: Een breder formeel basisaanbod op basis van de behoeften van inwoners per wijk
  • Gewenst resultaat 3: Minder maatwerkvoorzieningen, omdat inwoners die minder nodig hebben en omdat er meer basisaanbod is
  • Gewenst resultaat 4: Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een toekomstbestendig partnerschap
  • Gewenst resultaat 5: Betaalbare Wmo binnen de gemeentelijke begroting

In het beleidsplan vindt u een uitgebreide uitleg over deze gewenste resultaten.

Uw mening telt!

U kunt tot en met 9 november 2022 uw reactie geven op het concept beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland. Bekijk het concept beleidsplan (PDF, 805.0 kB).

Wij vragen u uw reactie te sturen naar post@maastricht.nl met in de onderwerpregel ‘inspraak beleidsplan maatschappelijke ondersteuning’. Geeft u daarbij zo duidelijk mogelijk aan waar uw reactie over gaat en noem daarbij ook het paginanummer van het beleidsplan waar uw reactie over gaat.

Vermeld in uw reactie ook uw naam, adres en emailadres zodat wij kunnen reageren op uw bericht.

Hoe verder?

Alle ingekomen reacties worden regionaal gebundeld. Dan wordt bekeken of het beleidsplan aangepast moet worden. Is uw inspraakreactie vooral op uw eigen gemeente van toepassing? Dan zal in die gemeente gekeken worden hoe met uw reactie om te gaan in de lokale accenten van het beleidsplan.

De gemeenteraden in Maastricht-Heuvelland zullen het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland definitief vaststellen. In de begeleidende raadsnota beschrijven wij wat naar aanleiding van de inspraakreacties wel of niet is gewijzigd. De gemeenteraden zullen in het eerste kwartaal van 2023 een definitief besluit nemen.

Meer nieuws