Natuurontwikkeling Ingendael: meer natuur en minder drukte

Geplaatst op donderdag 7 juli 2022

Het Rijk, de Provincie Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul willen het natuurnetwerk in het Ingendael uitbreiden en versterken. De gemeente Valkenburg aan de Geul is eigenaar van zes hectare grond in dit gebied, onder andere van het voormalige voetbalterrein van de Valkenburgse Boys. De gemeente verkoopt haar grond in het Ingendael nu aan het Limburgs Landschap. Het Limburgs Landschap is ook al eigenaar van omliggende gronden in het Ingendael.

De gemeente en het Limburgs Landschap krijgen regelmatig meldingen dat de recreatieve druk in het Ingendael flink is toegenomen. Zo ontstaan er hinderlijke situaties tussen de recreatieve gebruikers onderling en tussen de gebruikers en de natuur.

Klankbordgroep Ingendael

Om dit duidelijker in kaart te brengen, is de ‘Klankbordgroep Ingendael’ opgericht. Circa 40 betrokken burgers, instanties en ondernemers hebben deelgenomen aan deze klankbordgroep. De deelnemers hebben de problemen geïnventariseerd en nagedacht over mogelijke oplossingen. Samen met de gemeente is in de klankbordgroep gekeken naar oplossingen voor de inrichting en de routestructuren. Het belangrijkste hierbij was dat het natuurgebied beter beschermd wordt tegen drukte. De voorgestelde oplossingen zijn vervolgens gepubliceerd. Hierop kwamen veel reacties binnen van betrokken inwoners met verschillende invalshoeken en denkrichtingen. De belangen van fietsers, wandelaars en natuur werden op scherp gezet. De gemeente heeft vervolgens alle inwoners en instanties de mogelijkheid gegeven om aanvullingen te geven op de voorgestelde oplossingen. Dit is tenslotte nader uitgewerkt tot een advies.

Het advies van de ambtelijke werkgroep

Op basis van de uitkomsten van de klankbordgroep, de reacties en gesprekken met betrokken inwoners en instanties, is een werkgroep aan de slag gegaan met een advies aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Routepunt Zuid Limburg en stichting het Limburgs Landschap. Het college is op 5 juli 2022 akkoord gegaan met onderstaand advies.

Oplossingen voor meer natuur en minder drukte

In het Ingendael wordt het natuurnetwerk de komende jaren versterkt. Ook worden er maatregelen getroffen om de recreatieve druk in dit Natura2000 gebied te verminderen en te spreiden. Welke maatregelen worden hiervoor op korte termijn genomen?

Plattegrond met maatregelen tegen de drukte in Ingendael
Plattegrond met maatregelen tegen de drukte in Ingendael

Duidelijke bebording

Rondom het Ingendael worden duidelijke borden bij de toegangspaden geplaatst.

Afschermen houtenvlonder voor vee

De bestaande houtenvlonder bij het IJsvogelpad wordt veevrij gemaakt met een veerooster.

Bedienbare poort

Aan de zijde van de Wolfdriesweg (niet aangegeven op bovenstaande plattegrond) wordt in overleg met de bewoners de slagboom vervangen door een bedienbare poort. De huidige slagboom blijft nu veelal open staan waardoor er ongewenst verkeer het gebied in rijdt. De bewoners investeren zelf in het elektrisch bedienbaar maken van de poort, zodat de nieuwe poort niet meer open blijft staan.

Nieuw fietspad

Alle bewegwijzerde fietsroutes, welke nu via het IJsvogelpad en de Klaterstraat lopen, worden via het IJsvogelpad naar een nieuw fietspad over de voormalige voetbalvelden richting de Pr. Beatrixsingel geleid. Deze nieuwe route heeft gescheiden paden voor fietsers en wandelaars (zie de gele lijn op bovenstaande plattegrond).

Aansluiting knooppuntenroute

Fietsers van de knooppuntenroute sluiten ter hoogte van het Koningswinkelvoetpad aan op de Pr. Beatrixsingel. Zij kunnen via de Pr. Beatrixsingel en Aan de Polfermolen, Plenkertstraat en vice versa de bewegwijzerde knooppuntenroute volgen. Op de Pr. Beatrixsingel geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. De weg is ingericht conform de richtlijnen en is op de locatie, waar de nieuwe fietsroute aanhaakt, goed overzichtelijk. Voor de verkeersveiligheid komt de oversteek van het aansluitende fietspad nabij het verhoogde zebrapad te liggen, zodat er voldoende zicht is op aankomend verkeer.

In deze afbeelding is de aansluiting van het het fietspad op de Beatrixsingel weergegeven.
In deze afbeelding is de aansluiting van het het fietspad op de Beatrixsingel weergegeven.

Verplaatsing voetpad

Het huidige voetpad langs de Geul vanaf de Geulbrug (pad Tivoli) richting het Koningswinkelvoetpad wordt verplaatst naar de binnenzijde van de haag op de voormalige voetbalvelden.

Fietssluizen

Dit verplaatste pad over de sportvelden vanaf het Koningswinkelpad naar het klinkerpad bij Tivoli wordt voetpad waar fietsen is toegestaan. Door de bewegwijzerde fietsroutes om te leiden via het nieuwe fietspad zal er met name nog door lokale inwoners gebruik gemaakt worden van dit pad. Op dit pad worden op twee locaties fietssluizen geplaatst om het fietsverkeer af te laten nemen in snelheid en aantal. Ondernemers aan de Plenkertstraat blijven via dit pad en bebording bereikbaar.

Klappoort

Het laatste gedeelte van de Klaterstraat wordt samen met de oude sportvelden mee begraasd en via een klappoort is dit gebied te voet te bezoeken.

Klinkerpad Tivoli

Voor het verbreden van het klinkerpad bij Tivoli is de medewerking nodig van diverse grondeigenaren. Een eerste verkenning laat zien dat dit op korte termijn niet gerealiseerd kan worden.

Geen fietspad bij hoogwaterbuffers

Er komt geen fietspad of MTB route door de hoogwaterbuffers bij de Pr. Beatrixsingel.

Hoe nu verder?

Deze maatregelen worden nu verder onderzocht en uitgewerkt. Ook zal het vergunningentraject opgestart worden. Zodra de vergunningen afgegeven zijn en de aanbesteding heeft plaatsgevonden, starten de werkzaamheden. De planning is komend najaar te starten met de uitvoering.

Natuurontwikkeling Ingendael voor de langere termijn

In deze afbeelding ziet u plannen voor de natuurontwikkeling in het Ingendael op langere termijn.
In deze afbeelding ziet u plannen voor de natuurontwikkeling in het Ingendael op langere termijn.

De natuurontwikkeling in het Ingendael is hiermee nog niet klaar. Ook voor de langere termijn staat invulling van nieuwe natuur en het verbeteren van recreatieve verbindingen op de agenda. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en instanties zullen we hier de komende jaren aan blijven werken.

Meer nieuws