Uitbreiding Natuurgebied Ingendael

Geplaatst op woensdag 6 april 2022

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat samen met Stichting het Limburgs Landschap en conform het Rijks- en Provinciale beleid het Natuurgebied Ingendael uitbreiden richting Valkenburg. Het betreft de gronden van en rondom de oude sportvelden van de Valkenburgse boys. Tevens is naar de bestaande routes gekeken, omdat de gemeente en het Limburgs Landschap regelmatig meldingen ontvangen van druk recreatief gebruik en verstoring van flora en fauna in het gebied.

Toekomstige recreatie in het Ingendael

De toenemende recreatieve drukte in het Ingendael leidt soms tot ongewenste situaties op de bestaande paden en voor de flora en fauna. Een klankbordgroep van ongeveer 40 omwonenden heeft de afgelopen maanden, samen met de gemeente en het Limburgs Landschap, nagedacht over oplossingen in dit mooie natuur- en recreatiegebied. Daarbij is vooral gekeken naar de verstoring van de natuur en het gecombineerde fiets- en wandelverkeer op de deels smalle en onoverzichtelijke paden.

De suggesties en oplossingsrichtingen zijn inmiddels verder uitgewerkt op routekaarten:

Voordat de het plan ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders willen we de uitkomsten van het klankbordoverleg graag delen met onze inwoners. Niet om weer helemaal opnieuw te beginnen, maar wel om de puntjes op de i te zetten.

Mocht u aanvullingen hebben dan ontvangen wij deze graag. Deze aanvullingen zullen we integraal bekijken in het licht van het totaalplan.  Dit kan tot 29 april via info@valkenburg.nl, ter attentie van Tom Sijstermans.

Meer nieuws