Zoveel redenen om te gaan stemmen

Geplaatst op vrijdag 18 februari 2022

Meer dan 14.000 inwoners van Valkenburg aan de Geul gaan op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart of woensdag 16 maart 2022 stemmen voor hun gemeenteraad. Er zijn talloze redenen om te gaan stemmen. U komt het werk van uw gemeente en gemeenteraad immers elke dag tegen, in vele gedaanten. Elke daarvan kan een reden zijn om te gaan stemmen. Want misschien wilt u het helemaal anders. Of juist niet.

Welke van deze redenen is ùw reden om te gaan stemmen?

Ruimte in Valkenburg aan de Geul voor woningen, bedrijven en natuur

Wat doen we daarvoor:

 • stimuleren dat er voldoende woningen worden gebouwd voor alle inwoners.
 • stimuleren dat er verschillende soorten woningen worden gebouwd, voor alle soorten inwoners (mensen met meer of minder geld, grote en kleine gezinnen, senioren, jongeren, alleenstaanden).
 • zorgen dat duidelijk is waar woningen, bedrijven, winkels, uitgaansgelegenheden, groen en natuur kunnen komen (via bestemmingsplannen).
 • controleren dat bij bouw van woningen en bedrijven wordt voldaan aan regelgeving (rond milieu, bouwveiligheid, brandveiligheid en dergelijke).
 • plannen ontwikkelen en uitvoeren om de openbare ruimte te verbeteren (Walramplein, Leeuwterrein, Ignatiusvallei, enzovoort).
 • bescherming van monumenten (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten).

Verkeer dat op een veilige manier goed kan doorstromen

Wat doen we daarvoor:

 • wegen, fietspaden, voetpaden, tunnels en bruggen aanleggen en onderhouden.
 • maatregelen treffen om verkeersveiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld via drempels, rotondes en stoplichten). Speciale aandacht is er voor veilige routes voor schooljeugd.
 • zorgen voor parkeergelegenheid (parkeerplekken, parkeergarages en parkeerterreinen).
 • zorgen dat iedereen zijn auto zo goed mogelijk kan parkeren (bijvoorbeeld via betaald parkeren en parkeervergunningen)

Bescherming van het milieu en werken aan duurzaamheid

Wat doen we daarvoor:

 • afval gescheiden inzamelen (GFT, PMD, glas, papier, grofvuil, KCA, restafval), samen met gemeente Maastricht.
 • een milieupark beheren, waar inwoners grof vuil en ander afval gescheiden kunnen inleveren.
 • duurzame initiatieven stimuleren en ondersteunen (o.a. DubbelDuurzaam, laadpalen voor elektrische auto’s, zwerfafvalacties).
 • zorgen dat bedrijven en anderen zich aan de milieuregels houden, denk aan lucht, bodem en geluid (vergunningen en controle op naleving van de vergunningen).
 • woningeigenaren en ondernemers stimuleren energie te besparen en duurzame energie op te wekken.
 • communicatie en educatie op het gebied van natuur en duurzaamheid (bijvoorbeeld lesprogramma’s via het Centrum voor Natuur en Milieueducatie CNME).
 • gemeentelijke gebouwen energiezuinig maken.
 • gemeentelijke voertuigen op elektriciteit laten rijden

Een leefbare openbare ruimte

Wat doen we daarvoor:

 • de openbare ruimte schoon houden, gras maaien, struiken snoeien.
 • zorgen voor voldoende en gezonde bomen in de openbare ruimte.
 • in de winter gladheid bestrijden, in de herfst bladruimen.
 • plaatsen aanwijzen waar honden wel en niet mogen worden uitgelaten.
 • controleren of inwoners zich houden aan regels rond hondenpoep.
 • zorgen voor voldoende en aantrekkelijk openbaar groen (o.a. parken) en speelplaatsen.
 • zorgen voor een goed werkende riolering.
 • zorgen voor straatverlichting.
 • controleren of de regels over wat wel en niet mag in de openbare ruimte worden nageleefd.

Veiligheid en een positief veiligheidsgevoel

Wat doen we daarvoor:

 • overlast en vandalisme terugdringen.
 • inwoners voorlichten om misdrijven te voorkomen (woninginbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak).
 • helpen voorkomen dat risicopersonen terugvallen in verkeerd gedrag.
 • toezicht houden op naleving regels via de BOA’s.
 • inwoners vragen ogen en oren open te houden op bepaalde momenten (Burgernet en stimuleren van Whatsappgroepen).
 • in bijzondere gevallen camera’s in de openbare ruimte plaatsen.
 • stimuleren brandveiligheid, samen met de brandweer.

Jeugdzorg en onderwijs

Wat doen we daarvoor:

 • jeugdzorg regelen voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben.
 • jeugdgezondheidszorg (via GGD).
 • kinder- en peuteropvang (financiering, toezicht en handhaving).
 • ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen (via CJG043) .
 • gebouwen van basisonderwijs (bouw en verbouwingen).
 • voorkomen van schooluitval (via leerplichtambtenaren).
 • leerlingenvervoer voor speciale groepen.

Ondersteuning van hulpbehoevende inwoners

Wat doen we daarvoor:

 • ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen (denk aan ouderen, gehandicapten, mensen met een psychische stoornis, verslaving, of mensen die vereenzamen).
 • bevorderen dat inwoners mee (kunnen) doen in de samenleving.
 • hulp bieden aan mensen met schulden (via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland).
 • begeleiding en integratie van statushouders.
 • ondersteunen en werven van vrijwilligers en ondersteunen van mantelzorgers (via Vrijwilligerscentrale en Steunpunt Mantelzorg Zuid).
 • de bibliotheek financieren.
 • armoedebestrijding o.a. door maatwerk, zoals het jeugdcultuurfonds.

Werk en inkomen voor zo veel mogelijk inwoners

Wat doen we daarvoor:

 • mensen helpen een baan te vinden (via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland).
 • bijstandsuitkering (via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland).
 • aanpak van jeugdwerkloosheid (via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland).
 • financiële ondersteuning (bijzondere bijstand) voor mensen met een laag inkomen (via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland).
 • collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland).

Een bloeiende lokale economie

Wat doen we daarvoor:

 • zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod.
 • bedrijven stimuleren zich in Valkenburg aan de Geul te vestigen (of er te blijven).
 • vergunningen voor markten, horecavergunningen en evenementenvergunningen.
 • ondernemers ondersteunen in hun activiteiten.
 • evenementen stimuleren en in goede banen leiden.
 • ondersteuning (financieel en mankracht) Kerststad Valkenburg.
 • citymarketingplannen maken, uitvoeren en stimuleren.

Inwoners aan het sporten en in beweging

Wat doen we daarvoor:

 • zorgen voor bouw, beheer en exploitatie van sportparken en sporthallen.
 • stimuleren van sporten en een breed aanbod van soorten sporten.
 • subsidies verstrekken aan sportverenigingen
 • stimuleren sporten voor senioren met Bewegen voor Ouderen
 • Sportpas Valkenburg voor kinderen

Een bloeiend cultureel leven

Wat doen we daarvoor:

 • subsidies voor culturele instellingen, verenigingen en activiteiten (o.a. Openluchttheater, Museum Land van Valkenburg en Kunst en Cultuurraad).
 • op andere wijze stimuleren en ondersteunen van culturele activiteiten door verenigingen en organisaties.
 • kunst in de openbare ruimte tonen, onder andere de Stedelijke Kunstopdracht in het Kuurpark

En tot slot doen we ook nog het volgende:

Deze lijst is nog lang niet compleet. Want wat de gemeente nog meer doet:

 • begraafplaatsen beheren
 • paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen uitgeven
 • uittreksels en Verklaringen rond het gedrag uitgeven
 • uitreiken Koninklijke onderscheidingen
 • mensen in de echt verbinden (trouwen) en geregistreerd partnerschap verzorgen
 • persoonsregistraties bijhouden (verhuizingen, geboorten, echtscheidingen, sterfgevallen)
 • naturalisatie regelen (Nederlander worden)
 • gevonden voorwerpen bewaren, meldingen van verloren voorwerpen aannemen
 • belastingen en leges innen (via BsgW) 
 • verbinding leggen met en tussen inwoners en organisaties in wijken
 • inwoners en ondernemers betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid (participatie)
 • communiceren over wat we doen
 • enzovoort, enzovoort…

Meer nieuws