Ontwerpbegroting 2022 staat in teken van wederopbouw en herstel

Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2021

De gemeente Valkenburg aan de Geul presenteert haar begroting in bijzondere omstandigheden. Bovenop de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt is de gemeente geconfronteerd met een watersnoodramp van ongekende omvang. Het begrotingsjaar 2022 zal dan ook grotendeels in het teken staan van wederopbouw en herstel.

Financiële gevolgen watersnoodramp

De financiële gevolgen van de watersnood bevatten veel onzekerheden en zijn nog niet volledig inzichtelijk. Toch houdt het college vast aan voorgestelde investeringen op het gebied van wegenonderhoud, toerisme en recreatie. Dit is mogelijk omdat de rijksoverheid de wet tegemoetkoming schade bij rampen (wts) heeft ingesteld. Deze wet maakt het mogelijk om getroffen gemeenten (grotendeels) te compenseren voor door de watersnood geleden schade. Bij het opstellen van de begroting zijn de concrete financiële gevolgen van de ramp nog niet inzichtelijk. Waar nodig en noodzakelijk zal de gemeenteraad worden gevraagd de begroting bij te stellen.

Werk in uitvoering

“In de voorliggende begroting zijn kredieten opgenomen voor de renovatie van de doorgaande weg in Houthem, de openbare toiletvoorziening in het centrum en de natuurontwikkeling in het Ingendael. Ook verwachten we dit najaar richtinggevende besluiten te kunnen nemen over woningbouw op de vrijgekomen schoollocaties in Vilt en Houthem. Kortom, de komende periode is er volop werk in uitvoering”, aldus wethouder Niels Dauven (Financiën).

Om ook in de toekomst nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken en hierop in te spelen stelt het college aan de raad voor twee miljoen euro toe te voegen aan de investeringsreserve voor strategische projecten (vanuit de reserve Essent gelden). Deze strategische reserve loopt hierdoor op naar circa vier miljoen euro.

Versterkingsplan sociaal domein

Met name in het sociale domein zijn er in financiële zin uitdagingen. Bij ongewijzigd beleid stijgen de kosten sneller dan vanuit solide financieel beleid wenselijk is. In het versterkingsplan Sociaal domein worden concrete voorstellen gedaan die moeten leiden tot een vermindering van deze kosten. Zo worden gezins- en jongerencoaches ingezet om te voorkomen dat jongeren in dure jeugdhulp terecht komen. Daarnaast doet het college een aantal voorstellen voor efficiënter en meer kostenbewust werken.

Lokale Heffingen

In de komende periode zijn er grote ambities om het toeristisch product van Valkenburg aan de Geul te versterken (gebiedsvisies Valkenburg Oost, West en kernen). De combinatie van deze ambities afgezet tegen financiële uitdagingen en onzekerheden maakt dat het college met de raad het gesprek aan wil gaan over het verhogen van bijvoorbeeld de toeristenbelasting per 2023.
De ontwerpbegroting wordt op 9 november ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025 (PDF, 1.3 MB)
Bijlage Reserve- en voorzieningenbeleid 2022 (PDF, 301.0 kB)

Meer nieuws