Ontwikkelvisie Berg

Geplaatst op vrijdag 21 mei 2021

Het toekomstbestendig maken van de kernen in de gemeente Valkenburg aan de Geul is van grote betekenis voor de gemeente, ondernemers en bewoners. Een belangrijk uitgangspunt is een haalbare herontwikkeling die leidt tot een levendige kern met een eigen identiteit en mét respect voor de aanwezige kwaliteiten. De algemene doelstelling is invulling te geven aan de (her)ontwikkeling van een kern passend bij de behoeften voor de toekomst. Dit is verwoord in het objectief afwegingskader gebiedsvisies voor de kernen Valkenburg aan de Geul.

Vorig jaar zijn we in dit kader aan de slag gegaan met een ontwikkelvisie voor de kern Berg. Het doel is om samen met de inwoners en ondernemers van Berg tot een ontwikkelvisie voor de kern Berg te komen, zodat ook Berg in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren.

Op basis van vele gesprekken met diverse partijen in Berg, zijn er drie ‘scenario’s’ opgesteld. Deze scenario’s zijn begin dit jaar tijdens digitale bijeenkomsten toegelicht en besproken met de inwoners en andere belanghebbenden. Uit deze bijeenkomsten is nog een vierde scenario voortgekomen. Vervolgens is het algemene afwegingskader toegepast voor de beoordeling van de  scenario’s voor de kern Berg. Het college stelt de raad nu voor om een keuze te maken uit de verschillende scenario’s, waarbij het vierde scenario de voorkeur van het college heeft. Tevens vraagt het college aan de raad om een locatiekeuze te maken voor de nieuw te ontwikkelen openbare basisschool in Berg.

Het voorkeurscenario dat door de raad wordt vastgesteld, wordt vervolgens uitgewerkt in een ontwikkelvisie. Hier worden ook weer diverse partijen en inwoners bij betrokken. De definitieve ontwikkelvisie wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna de verschillende programmalijnen verder worden uitgewerkt.

Bekijk het voorstel van het College aan de Raad (agendapunt 9 van de commissie SOB).
 

Meer nieuws