Begroting 2024

Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2023

De financiële uitgangspositie van de Gemeente Valkenburg aan de Geul is meerjarig positief. Daardoor is er ruimte om te investeren, zo maakt Niels Dauven (wethouder Financiën) vandaag bekend.

“En dat is nodig, want er liggen veel opgaven. Denk maar aan de woningbouwopgave, de gevolgen van klimaatverandering, de vernieuwing van het toeristische product en de uitdagingen rondom vergrijzing en daardoor groeiende  zorgbehoefte. De som van deze opgaven maakt forse investeringen noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn. Gelukkig is er de komende jaren voldoende geld om deze investeringen ook daadwerkelijk te doen”, aldus Dauven.

Klik hier voor de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027 (PDF, 1.3 MB)

Klik hier voor de begroting in een oogopslag (PDF, 2.0 MB)

Werk in uitvoering

De nu voorliggende begroting is vooral een financiële vertaling van eerder genomen raadsbesluiten. Zo starten we met de planvorming voor het duurzaam renoveren van de sporthallen. Werken we aan een nieuwe visie voor het toerisme en de vrijetijdseconomie. Zijn potentiële woningbouwlocaties in kaart gebracht. Maken we werk van nieuw erfgoed- en cultuurbeleid. Werken we aan de omgevingsvisie, en de visies Valkenburg Oost en West. Investeren we fors in het onderhoud van de openbare ruimte en starten we vanuit het groenbeleidsplan met de vergroening van alle woonkernen.

Zorgen

Zorgen zijn er echter ook. De toepassing van het kader water- & bodemsturend en de hierbij horende stikstofproblematiek maakt dat niet elke ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Ook willen we niet meer bouwen op plaatsen die we later nodig hebben voor het bergen en afvoeren van water. We realiseren ons dat onze ambities op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening hierdoor niet altijd haalbaar zijn.

Een ander punt van zorg is afval. De kosten van inzameling en verwerking stijgen terwijl de opbrengsten van afvalstromen als glas, plastic en papier steeds verder afnemen. Om dit betaalbaar te houden zijn we genoodzaakt de afvalstoffenheffing met 30,- euro te verhogen.

Lasten

Onze inwoners hebben door sterk gestegen prijzen steeds vaker moeite om het hoofd boven water te houden. Daarom hebben we het afgelopen jaar fors ingezet op een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan duurzaamheidsmaatregelen die de energielasten structureel verlagen. Dit blijven we doen vanuit de regeling ‘verduurzaam je huis’ en het ’nationaal isolatieprogramma’. Daarnaast willen we de lasten voor onze inwoners in 2024 niet meer dan noodzakelijk laten stijgen. Dit is mogelijk omdat de raad al heeft besloten dat de toeristenbelasting vanaf 2024 omhoog gaat. Zo betaalt ook de toerist mee aan de voorzieningen die voor bezoekers en inwoners getroffen worden.

Gemeenteraad

De voorstellen van het college worden op 7 november vanaf 10.00 uur besproken tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad.

Klik hier voor de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027 (PDF, 1.3 MB)

Klik hier voor de begroting in een oogopslag (PDF, 2.0 MB)

Meer nieuws