Veranderingen procedures en vergunningaanvragen door Omgevingswet

Geplaatst op donderdag 27 juli 2023

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 januari 2024. Deze wet zorgt voor veranderingen binnen de fysieke leefomgeving. Ook procedureel veranderen er een aantal zaken. In dit artikel geven we informatie over het indienen van ontwerpbestemmingsplannen en aanvragen van omgevingsvergunningen. Dit doen we om de overgang soepel te laten verlopen maar ook om te voorkomen dat initiatiefnemers stukken laten opstellen die onder de nieuwe wetgeving niet (meer) bruikbaar zijn.

Met de komst van de Omgevingswet vormen alle geldende bestemmingsplannen en de regels in de bruidsschat (Deze link gaat naar een externe website) samen het omgevingsplan Valkenburg aan de Geul. Net als nu het geval is, gaan we ook vanaf 1 januari 2024 met initiatiefnemers om tafel om te bekijken of voor een initiatief een wijziging omgevingsplan (voorheen bestemmingsplanwijziging) nodig is of een BOPA* (binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Wij gaan ervan uit dat we tegen die tijd kunnen aangeven wat een wijziging omgevingsplan precies inhoudt. En wat daarvoor nodig is. Wij verwachten overigens dat de meeste initiatieven gebruik kunnen maken van de BOPA.

* Een BOPA (Deze link gaat naar een externe website) is één van de manieren om vergunning te verlenen aan een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij is.

Wat te doen onder de huidige Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treedt

Vóór 1 september 2023

Een bestemmingsplan vaststellen kost veel tijd. Betrokkenen moeten voldoende in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op een ontwerpbestemmingsplan. Om dat nog onder de huidige wet te regelen, moet die zienswijzeprocedure vóór 1 januari 2024 worden opgestart.

Dat betekent dat een compleet ontwerpbestemmingsplan  inclusief alle onderzoeken vóór 1 september 2023 aangeleverd moet zijn. De tijd tussen 1 september en eind december 2023 is nodig voor controles, overleggen met andere overheden en belangenorganisaties, het collegebesluit en het bekend maken en op tijd ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

Wat doet de gemeente met initiatieven na 1 september 2023?

Het kan zijn dat een aanvraag niet vergund kan worden met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. In dat geval gaan we in overleg met de initiatiefnemer de aanvraag voorbereiden als een wijziging van het omgevingsplan of een BOPA.

NB: dit geldt overigens alleen voor een aanpassing van het bestemmingsplan en niet voor het aanvragen van een vergunning. Vergunningaanvragen die tot en met 31 december worden ingediend, handelt de gemeente onder de huidige wetgeving af.

Op aanvragen die na 1 januari 2024 worden ingediend, is de Omgevingswet van toepassing.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling VVTH (Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) via het algemene nummer 14 043 of stuur een email naar: info@valkenburg.nl.

Meer nieuws