College presenteert structureel sluitende Ontwerpbegroting 2021

Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020

De gemeente Valkenburg aan de Geul presenteert een structureel sluitende ontwerpbegroting voor het jaar 2021 en de bijbehorende meerjarenraming tot en met 2024.

Uit de Ontwerpbegroting 2021 blijkt dat de financiële positie van de gemeente Valkenburg aan de Geul in positieve zin uitstijgt boven het landelijk gemiddelde. Dit is grotendeels te danken aan de toeristische functie van Valkenburg aan de Geul en de financiële opbrengsten die dat met zich meebrengt, zowel voor de gemeente als voor ondernemers en inwoners. Daardoor zijn er geen ingrijpende maatregelen nodig om tot een structureel sluitende begroting te komen. Daar staat tegenover dat de financiële ruimte om nieuw beleid in gang te zetten zeer beperkt is.

Solide financieel beleid

Wethouder Claudia Bisschops licht de ontwerpbegroting verder toe: “De financiële positie van gemeenten staat landelijk onder druk. Onze gemeente heeft met solide financieel beleid ervoor kunnen zorgen dat wij tot nu toe steeds met positieve resultaten hebben kunnen afsluiten. Dat gaat echter niet vanzelf. Ook wij zien dat het steeds lastiger wordt om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Desondanks zijn wij erin geslaagd om ook voor het komende jaar een structureel sluitende ontwerpbegroting aan de raad voor te leggen. Het jaar 2021 zien wij dan ook in financiële zin met vertrouwen tegemoet.”

Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Binnen de bestaande budgetten zal in goede samenwerking en afstemming  invulling gegeven worden aan het Uitvoeringsprograma van het  Integraal VeiligheidsPlan 2020-2023 van de Heuvellandgemeenten. Burgemeester Jan Schrijen stelt dat “deze samenwerking tussen gemeenten en de afstemming tussen politie en gemeentelijke handhaving leidt tot een verhoging van de effectiviteit.”

Sociaal Domein

Met name op het programma Sociaal Domein blijkt dat de landelijke trend van kostenstijgingen ook in de gemeente Valkenburg aan de Geul zichtbaar wordt. De financiering hiervan vanuit het Rijk loopt niet in dezelfde pas mee. Voor deze begroting betekent dit dat jaarlijks een taakstelling voor de verwachte kostenstijgingen van € 1,5 miljoen is opgenomen. “De komende jaren zal scherp gekeken worden hoe we de kosten onder controle kunnen houden. Daarbij staat voorop dat dit niet ten koste mag gaan van onze inwoners. Sterker nog, we zetten in op investeringen aan de voorkant in het sociaal domein, want één van de beste manieren van kostenreductie is nog steeds preventie,” aldus wethouder Remy Meijers.

Meer geld voor wegenonderhoud

Het College vraagt met name aandacht voor het structurele onderhoud aan het gemeentelijk wegennet. Daarom wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om de benodigde financiële middelen voor het wegenonderhoud in de begroting te verhogen naar gemiddeld € 876.322 per jaar. De dekking hiervoor wordt gevonden in andere budgetten van het programma Ruimtelijk Domein en de algemene reserve. Wethouder Carlo Vankan: “We zijn als College verheugd dat er nu een concreet voorstel aan de Raad voorligt waarmee met ingang van 2021 eindelijk structureel invulling kan worden gegeven aan dit nog openstaande speerpunt uit ons coalitieakkoord. Voor zowel inwoners als bezoekers betekent deze voorgestelde inhaalslag een grote kwalitatieve verbetering van het wegennet van onze gemeente.”

Polfermolen

Met het opstellen van deze begroting is ook grotendeels invulling gegeven aan de taakstellende bezuiniging van 1,2 miljoen euro op de Polfermolen per 1 januari 2021. Onderdelen van het complex (het zwembad en de fitness) worden gesloten. Hiermee is in financiële zin een belangrijke stap gezet. Over de theaterzaal zal nog een definitief besluit genomen moeten worden.

Lokale lasten stabiel

Voor de gemeentelijke belastingen houdt het college vast aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Dit betekent dat een aantal tarieven alleen wordt verhoogd voor de indexatie. “Stijgingen van 30% of zelfs 40%, die bij andere gemeenten helaas wel eens voorkomen, zijn in onze gemeente gelukkig niet aan de orde”, aldus wethouder Bisschops.

Impact van de coronacrisis (COVID-19)

Bij de begroting hoort wel een kanttekening als gevolg van Corona. “Zoals de Minister van Financiën op Prinsjesdag aangaf is het opstellen van een begroting voor 2021 net als sturen in de mist”. Met de gemeenteraad zijn verschillende scenario’s besproken voor het opstellen van de begroting. De begroting is opgesteld op basis van een beperkte impact van Corona in 2021 en de verwachting dat we in 2022 weer richting een normale situatie gaan.

Afhankelijkheid van de Rijksoverheid

Gemeenten zijn voor hun inkomsten in grote mate afhankelijk van de Rijksoverheid. De besluiten die volgend jaar na de verkiezingen in de kabinetsformatie genomen gaan worden, zijn bepalend voor de inkomsten uit het Gemeentefonds op de lange termijn. Wethouder Claudia Bisschops: “Waar mogelijk geven wij samen met andere gemeenten signalen af richting Den Haag om het belang van houdbare gemeentefinanciën te benadrukken. Het kan niet zo zijn dat de problemen van grote gemeenten worden opgelost door geld bij de kleine gemeenten weg te halen.”

Raad aan zet

De ontwerpbegroting wordt behandeld in de raadsvergadering op dinsdag 10 november. De gemeenteraad debatteert dan over de ontwerpbegroting en neemt hierover vervolgens een besluit.

Bekijk de Ontwerpbegroting 2021 (PDF, 2.4 MB).

Meer nieuws