Raadscommissies

Volgens de vastgestelde Verordening op de raadscommissies 2022- 2026 mogen de fracties maximaal 9 burgerleden benoemen. De deelname per vergadering is gebonden aan onderstaand maximum en gebeurt in afstemming met de fracties.

De raadscommissies bestaan uit drie leden per fractie. Bij een fractie met meer dan vier raadszetels is deze afvaardiging maximaal vier leden. De afvaardiging per commissie bestaat uit tenminste één raadslid, waarbij dit in het geval van de commissie Algemene Zaken en Middelen de persoon van de fractievoorzitter is. De invulling van de overige afvaardigingen kan zowel een raadslid als burgerlid zijn.

Commissie Sociaal Domein

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: burgerparticipatie en zelfsturing, Wmo, ouderen en Participatiewet, jeugdzorg, jongeren en opvang, onderwijs, bibliotheekwerk, gezondheid en sport- en accommodatiebeleid.
De portefeuillehouders zijn: N.J.M.M. Dauven (wethouder) / J.I.M. Kleijnen (wethouder).

Voorzitter: Ch. Jamin

Fractie AB

 • Veerle Marx (raadslid)
 • Ron Ubags (raadslid)
 • Carlo Hoenjet (burgerlid)
 • Nelly v.d. Venne (burgerlid)
 • Lisette Lemmens (burgerlid)
 • Mariet Dexters (burgerlid)

Fractie VSP

 • Lloyd Wagemans (raadslid)
 • Wendy Pachen (burgerlid)
 • Angelique Wagemans (burgerlid)

Fractie PGP

 • Hilde Baaij (raadslid)
 • Harm Kornegoor (burgerlid)
 • Janneke van der Linden (burgerlid)

Fractie VVD

 • Nelleke Gilissen (raadslid)
 • Yvette Stienen (burgerlid)
 • Mariëlle Smeets (burgerlid)
 • René van Rijn (burgerlid)

Fractie CDA

 • Jef Pluijmen (raadslid)
 • Math Knubben (burgerlid)

Commissie Fysiek Domein

Deze commissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema’s als: ruimtelijke ordening en Omgevingswet, openbare ruimte, volkshuisvesting, vergunningen en Wabo, parkeerbeleid, verkeer en Waterstaat, openbaar vervoer en mobiliteit, natuur en landschap, groeves, duurzaamheid, milieu, afval en energie, gemeentelijke eigendommen, strategische agenda, grote projecten en gebiedsvisies. De portefeuillehouders zijn: N.J.M.M. Dauven (wethouder) / W.H.M.E. Weerts (wethouder) / J.I.M Kleijnen (wethouder) / K. Rouwette (wethouder).

Voorzitter: B. Hardij

Fractie AB

 • Ron Ubags (raadslid)
 • Ilona Coenjaerds (raadslid)
 • Lou Mlodzick (burgerlid)
 • Stef Ghielen (burgerlid)
 • Carlo Hoenjet (burgerlid)
 • Nelly v.d. Venne (burgerlid)

Fractie VSP

 • Chrétien Jamin (raadslid)
 • Thierry Heerkens (burgerlid)

Fractie PGP

 • Pat-Jos Huisman (raadslid)
 • Marlieke Baggermans (burgerlid)
 • Ruud Engels (burgerlid)

Fractie VVD

 • Chris Schrouff (raadslid)
 • Pierre Eijssen (burgerlid)
 • Bas Versijp (burgerlid)

Fractie CDA

 • Thomas Brune (raadslid) 

Commissie Economisch Domein

Deze commissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema’s als:
economie, toerisme en recreatie, retail en uitstallingen, evenementen, exploitatievergunningen, kunst en cultuur, monumenten en materieel erfgoed, werkgelegenheid en participatie. De portefeuillehouders zijn: W.H.M.E. Weerts (wethouder) / K. Rouwette (wethouder)

Voorzitter: N. Gilissen

Fractie AB

 • Bert Hardij (raadslid)
 • Ilona Lamerichs (raadslid)
 • Arthur Selten (burgerlid)
 • Ad Kleinjans (burgerlid)
 • Stef Ghielen (burgerlid)
 • Roy Keulen (burgerlid)

Fractie VSP

 • Gertie Silverentand (raadslid)
 • Peter Majolein (burgerlid)

Fractie PGP

 • Corry Fulmer (raadslid)
 • Brigitte Stolk (burgerlid)

Fractie VVD

 • Bianca Rooding (raadslid)
 • Jacques Hermes (burgerlid)
 • Kujtessa Taci (burgerlid)
 • Theo Rooding (burgerlid)

Fractie CDA

 • Jacques Blom (raadslid)
 • Jos Geelen (burgerlid)

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Deze commissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema’s als: algemeen bestuurlijke zaken, personeel en organisatie, openbare orde, veiligheid en handhaving, toezicht, brandweer, politie en GHOR, bestuurlijke vernieuwing, lobby en strategie, communicatie en PR, facilities, ICT en dienstverlening, integriteit en integriteitsbevordering, financiën en subsidies, ad hoc over specifiek aan de commissie voorgelegde financiële aangelegenheden betreffende de begroting, jaarrekening, voorjaarsnota en najaarsnota. De portefeuillehouders zijn: D.M.M.T. Prevoo (burgemeester) / N.J.M.M. Dauven (wethouder) / K. Rouwette (wethouder).

Voorzitter: J. Blom

Fractie AB

 • Veerle Marx (raadslid/fractievoorzitter)
 • Carlo Vankan (raadslid)
 • Arthur Selten (burgerlid)
 • Ad Kleinjans (burgerlid)
 • Lou Mlodzick (burgerlid)
 • Roy Keulen (burgerlid)

Fractie VSP

 • Lloyd Wagemans (raadslid/fractievoorzitter)
 • Hippolit Sijben (burgerlid)

Fractie PGP

 • Hilde Baaij (raadslid/fractievoorzitter)
 • Klaas Spoelstra (burgerlid)

Fractie VVD

 • Bianca Rooding-Eurlings (raadslid/fractievoorzitter)
 • Jacques Hermes (burgerlid)
 • Theo Rooding (burgerlid)

Fractie CDA

 • Thomas Brune (raadslid/fractievoorzitter)
 • Math Knubben (burgerlid)