Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.

De griffier ondersteunt de gemeenteraad en het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) in brede zin en adviseert de raad bestuurlijk-inhoudelijk en vervult een procedurele rol. De taken van de griffie zijn onder andere: het voorbereiden en faciliteren van vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium, verslaglegging van deze vergaderingen, afwerking en bewaking van raadsbesluiten en bestuursopdrachten en beheren raadsinformatiesysteem iBabs.

De griffie is ook voor u als burger het aanspreekpunt bij vragen over bijvoorbeeld werkzaamheden van de raad of het aanvragen van spreekrecht bij commissievergaderingen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 043 - 6099 331 of griffie@valkenburg.nl.