Raadsbesluit 21 mei 2019 over de toekomst van de Polfermolen

Op 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul een besluit genomen over de toekomst van de Polfermolen. De gemeenteraad heeft besloten om de voorbereiding van de nieuwe plannen voor de Polfermolen door te zetten. Dit is noodzakelijk om de kosten voor de Polfermolen, jaarlijks 1,8 miljoen euro, terug te brengen naar 600.000 euro.  In de nieuwe plannen wordt uitgegaan van een combinatie van een sporthal, een zwemvoorziening en woningbouw.

Zwemvoorziening

In de aanbesteding wordt gevraagd om de jaarlijkse kosten voor een zwemvoorziening van 8 bij 15 meter en een van 8 bij 25 meter met variabele bodemhoogte en temperatuur inzichtelijk te maken. De uiteindelijke keuze voor de omvang en aard van zwemvoorziening hangt af van de jaarlijkse exploitatiekosten.

Huidige gebruikers

Verenigingen die momenteel gebruik maken van de Polfermolen en straks door de nieuwe plannen niet meer in de Polfermolen terecht kunnen, mogen er niet op achteruit gaan. De gemeente gaat met deze verenigingen in overleg. Samen met hen zal worden gezocht naar passende alternatieve oplossingen en zo nodig een financiële tegemoetkoming. Bij deze ondersteuning wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding met de steun aan alle verenigingen in onze gemeente. De gemeenteraad neemt hierover in december een definitief besluit.

Communicatie en planning vervolgtraject

De plannen worden tijdig en pro-actief gecommuniceerd met de directe omgeving en betrokken partijen bij de Polfermolen. Daarnaast zal er een formeel inspraaktraject plaatsvinden.

De planning is als volgt:

  • Na de zomervakantie: vaststellen definitieve uitvraag aan marktpartijen.
  • December 2019: vaststellen uitkomst aanbesteding en gunning en vaststellen resultaten alternatieve oplossingen voor huidige gebruikers.
  • 2020: Uitwerken detailplanning en voorbereiding werkzaamheden
  • Begin 2021: Start werkzaamheden