Drie miljoen euro nodig voor uitvoering herstelplan watersnoodramp

Geplaatst op vrijdag 29 oktober 2021

Om voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de wederopbouw na de watersnoodramp in juli vraagt het college aan de raad een bedrag van drie miljoen euro. Dit bedrag wordt in 2022 ingezet voor de wederopbouw en het herstelprogramma en de tijdelijke uitbreiding van personeel dat hiervoor nodig is. 

Kansen in kaart brengen

In de nafase gaat het, naast herstel van schade, met name om het voorkomen van meer (of nieuw) leed bij getroffenen en het voorkomen van nieuwe crises. De ontstane, veranderde situatie na de watersnoodramp en de nafase bieden de mogelijkheid om kansen in kaart te brengen en het moment aan te grijpen om deze kansen te benutten, zodat Valkenburg aan de Geul weer zo snel mogelijk leefbaar, in economische topvorm en (waar mogelijk) ook klimaat- en toekomstbestendig wordt.

Dekking van kosten

De totale materiële en economische schade door de watersnoodramp in Valkenburg aan de Geul bedraagt 400 miljoen euro. Daarvan is het deel van de schade die voor rekening van de gemeente komt bijna 60 miljoen euro. Dit betreft schade aan bijvoorbeeld infrastructuur, gemeentelijke gebouwen en de kosten voor evacuatie en opruimen. Het college verwacht deze kosten te kunnen dekken vanuit de bijdragen van de Rijksoverheid, vanuit de Wet Tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) en de specifieke uitkering die vanuit het Rijk is toegezegd. Over de hoogte van met name de specifieke uitkering bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.

Raad beslist 9 november

Tijdens een besloten raadsinformatiesessie op 4 oktober stemde de voltallige raad unaniem in met de voorgestelde aanpak en gaf aan het college van B en W opdracht om dit nader uit te werken. De gemeenteraad vergadert nu op 9 november over dit voorstel van het college en neemt dan een besluit. Het college heeft het volste vertrouwen dat de raad hiermee instemt: “We hebben sinds de ramp keihard en onafgebroken doorgewerkt aan het herstel, maar lopen nu ook tegen grenzen aan. Naast onze reguliere werkzaamheden is er een heleboel extra werk bijgekomen. Met de tijdelijke uitbreiding kunnen we voortvarend verder in het belang van onze inwoners,” aldus burgemeester Daan Prevoo namens het college.

Meer nieuws