Informatieverzoek Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de ‘Wet open overheid’ in werking getreden. Het doel van deze wet is om overheden transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar, raadpleegbaar en uitwisselbaar te maken. 

Beschrijving

Voorheen kon u als burger al een verzoek om informatie indienen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob-verzoek). Dit blijft ongewijzigd onder de nieuwe ‘Wet open overheid’ en wordt de ‘passieve openbaarmaking’ genoemd. Daarnaast komt er met de ‘Wet open overheid’ ook de verplichting voor de gemeente om, zonder voorafgaand verzoek daartoe, zelf bepaalde informatie te openbaren (‘actieve openbaarmaking’ genoemd). Het is daarom van belang dat u eerst controleert welke informatie al openbaar is gemaakt, alvorens een verzoek tot openbaarmaking van de informatie in te dienen bij de gemeente. Deze informatie staat thans gepubliceerd op de website van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website) of het Gemeenteblad (Deze link gaat naar een externe website).

Aanpak

Zo doet u een verzoek om informatie:

Woo-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Bij uw aanvraag dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw naam, adres en dagtekening;
  • de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover u informatie wenst te ontvangen;
  • op welke manier wenst u de gevraagde informatie ontvangen (per mail of per post)

Na ontvangst van uw Woo-verzoek ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Termijn

U krijgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen, bericht. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 2 weken. De informatie wordt meestal verstrekt tegelijkertijd met de beslissing op uw verzoek, doch uiterlijk 2 weken daarna. De beslistermijn kan opgeschort worden indien een belanghebbende naar alle waarschijnlijkheid bedenkingen zal hebben, en door de gemeente in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar zienswijze tegen het voorgenomen besluit in te dienen. In dat geval ontvangt u daarover bericht van de gemeente.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Bij de behandeling van een verzoek om informatie of bij de actieve openbaarmaking van documenten behandelt de gemeente uw persoonsgegevens zorgvuldig en met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie