Raadsvergadering 1 juli 2024

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

0.2.a - De agenda volgorde kan mogelijk nog wijzigen na behandeling in de commissie AZM van de voorstellen onder punt B8 t/m B11.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 3 juni 2024.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 24 mei 2024 t/m 1 juli 2024, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Bespreekstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende implementatie en vaststellen Verordening Forensenbelasting 2025.

B.9 - Voorstel college betreffende Verordening Toeristenbelasting 2025.

B.10 - Voorstel college betreffende afwikkeling en opheffen reserve watersnoodramp.

B.11 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2025 en jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

B.12 - Voorstel college betreffende jaarverantwoording 2023 (jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023).

B.13 - Voorstel college betreffende kadernota 2024.

B.13.a - Technische vragen raadsfracties t.a.v. jaarverantwoording 2023 en kadernota 2024, inclusief beantwoording college (deze worden betrokken bij behandeling agendapunten 12 en 13).

C.14 - Sluiting.

C.15 - Besluitenlijst (concept).