Raadsvergadering 29 juni 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige raadsleden:
R.P.G.M. Schurgers,
M.M.N. Knubben,
H.W.P. Trimbos,
H.M.J.G. Cobben,
J.H. Römling,
mr. B.M.J.F. Eurlings,
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
W.H.M.E. Weerts,
H.J.M. Aussems,
H.W.J.M. Hardij,
N.J.M.M. Dauven,
H.W.P. Bemelmans,
J.E.J. Blom,
C.M.J. Fulmer-Bouwens,
dr. A. Hidding

Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Afwezig:
mr. E.M.J. Crombag

Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijsten raad de dato 11 mei 2015 en 18 mei 2015.

4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

5.HA - Voorstel college betreffende begroting Stichting kom Leren 2015

6.HA - Voorstel college betreffende beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2014, tekortanalyse budget 2015 en te nemen maatregelen.

7.HA - Voorstel college betreffende jaarrekening 2014, begroting 2015 en toekomstscenario’s 2016-2019 GGD-ZL.

8.HA - Voorstel college betreffende vaststellen ‘Partiële herziening bestemmingsplan centrum Valkenburg – basisschool De Plenkert’.

9.HA - Voorstel college betreffende Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas: ontwerpregeling 2016-2018, ontwerpbegroting 2015 en jaarrekening 2014.

10.HA - Voorstel betreffende benoeming griffier.

11 - Voorstel college betreffende Verordening Adviesraad Sociaal Domein.

12 - Voorstel college betreffende jaarstukken 2014, begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 WOZL.

13 - Voorstel college betreffende Pradoegebouw.

14 - Voorstel college betreffende programmarekening 2014.

15 - Voorstel college betreffende verbouwing KCC.

16 - Voorstel college betreffende Kadernota 2015.

17 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

18 - Sluiting.

19 - Besluitenlijst.

20 - Amendement fracties CDA en D66 inzake Kaderbrief 2015.

21 - Amendement fracties AB, PGP en VVD inzake Kaderbrief 2015.

22 - Motie fractie D66 inzake verbouwing BS de Plenkert, verkeerssituatie St. Joseph in transitieperiode.

23 - Motie fracties PGP, AB en VVD inzake extra budget huisvesting Plenkertschool.

24 - Motie fracties PGP, VVD en AB inzake Tihange.