Commissie Sociaal Domein (SD) 9 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: de heer B. Schrouff (namens SV Geuldal) inzake offerte Huis voor de Sport Limburg inzake haalbaarheidsonderzoek SV Geuldal.

3.a - Ter kennisname: offerte Huis voor de Sport Limburg inzake haalbaarheidsonderzoek SV Geuldal.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 13 juni 2019.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende vaststellen integraal huisvestingsplan basisonderwijs 2019.

7 - Voorstel college betreffende regionale samenwerking verwerving Wmo-hulp.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Raadsinformatiebulletin (35) Voorbereidingskrediet OBS Berg (betrokken bij behandeling punt 6).

8.b - Raadsinformatiebulletin (38) Herijking Sociaal Team.

8.c - Raadsinformatiebulletin (40) WOZL WSP Parkstad.

8.d - Raadsinformatiebulletin (42) Uitkomst van het cliëntervaringsonderzoek WMO 2018.

8.e - Raadsinformatiebulletin (43) Uitkomst cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2018.

8.f - Raadsinformatiebulletin (46) Plan van aanpak voor personen met verward gedrag.

8.g - Ter kennisname: onderzoeksresultaten jeugdarmoede gemeente Meerssen.

8.h - Ter kennisname: infographic over jeugdhulp in Maastricht en Heuvelland.

8.i - Ter kennisname: offerte Huis voor de Sport Limburg inzake haalbaarheidsonderzoek SV Geuldal (is behandeld bij punt 3.a).

8.j - Stand van zaken onderzoeksopdracht armoedeval, inclusief korte presentatie door mevrouw J. Leunissen (beleidsmedewerker Sociaal Domein) (is behandeld bij punt 8.g).

8.k - Stand van zaken Steunpunt Mantelzorg Zuid.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.