Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 30 november 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.3 - Vanwege de corona maatregelen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 20 november a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 21 september 2020.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie brandweer door de heer Jos Laumen (kazernechef/officier van dienst bij Brandweer Zuid-Limburg).

7 - Presentatie spreekuren boa’s door Lisa Toonen (Wijk boa).

8 - Voorstel college betreffende wijziging Verordening elektronische bekenmaking.

9 - Voorstel college betreffende vaststellen Omgevingsverordening 2021.

10 - Bespreekpunten:

10.a - Resultaten vuurwerk enquête.

10.b - Notitie inwonerpanel Valkenburg aan de Geul.

10.c - COVID-19 stand van zaken.

10.d - Stand van zaken samenwerking.

11 - Gewestelijke aangelegenheden.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.