Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 7 juni 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJ. Blom

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging.

0.4 - Deelnemers:

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de Algemene Raadsadviescommissie van 25 april 2022.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

7 - Voorstel college betreffende Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Valkenburg aan de Geul 2022

8 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR BsGW.

9 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC.

10 - Voorstel betreffende voortzetten accountantsdiensten RSM Nederland Accountants N.V. voor boekjaar 2022.

11 - Bespreekpunten:

11.a - Brief (138) van ONL inzake ondernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022.

11.b - Brief (196) van ONL voor Ondernemers inzake oproep benoemen nadeelcompensatie in het raads- of coalitieakkoord.

11.c - Stand van zaken samenwerking.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.