Raadsvergadering 20 juni 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

0.3 - Deelnemers:

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 23 mei 2022.

A.5 - Bestuurlijke aangelegenheden: voordracht en benoeming burgerleden en afleggen eed of verklaring/belofte.

A.6 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.6.a - Stukken ter kennisname.

A.6.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.6.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.6.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 13 juni 2022 t/m 20 juni 2022, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.6.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.7 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.8 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.9 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2023 GGD Zuid-Limburg.

B.10 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

B.11 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarverslag 2021, begroting 2021-1, begroting 2023, meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz en index.

B.12 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2023 GR RUD Zuid-Limburg.

B.13 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 GR Geul en Maas.

B.14 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC.

C - Bespreekstukken:

C.15 - Voorstel college betreffende Zicht op Thuis en Centrumregeling.

C.16 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’.

C.17 - Initiatiefvoorstel fractie PGP betreffende meer passende en betaalbare woningen voor starters en ouderen in onze gemeente (voorstel is verworpen).

C.18 - Voorstel college betreffende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

C.19 - Voorstel college betreffende Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Valkenburg aan de Geul 2022.

C.20 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR BsGW.

C.21 - Voorstel betreffende voortzetten accountantsdiensten RSM Nederland Accountants N.V. voor boekjaar 2022.

C.22 - Bespreken coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Valkenburg aan de Geul veert op’.

D.23 - Sluiting.

D.24 - Besluitenlijst.