Raadsvergadering 11 oktober 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 4 oktober 2021 t/m 11 oktober 2021, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

A.8 - Kaders nafase programma watersnoodramp.

B - Hamerstukken:

B.9 - Voorstel college betreffende aanvullende maatregelen Bedrijveninvesteringszone Valkenburg (BIZ) naar aanleiding van COVID-19 en de watersnoodramp de dato 14 juli 2021.

B.10 - Voorstel college betreffende addendum Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2019.

B.11 - Voorstel college betreffende Archiefverordening 2021.

C - Bespreekstukken:

C.12 - Voorstel college betreffende integraal afwegingskader gebiedsvisies.

C.13 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘Kasteel Geulzicht’.

C.14 - Voorstel college betreffende uitbreiding gebouw en eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Openbare Basisschool Broekhem.

C.15 - Voorstel benoeming lid werkgeverscommissie (i.v.m. vacature).

C.16 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties VSP, AB, PGP, CDA en VVD om te komen tot een alternatieve loopbrug/route Odapark/BS Valkenburg aan de Plenkertstraat (deze motie is ingetrokken).

C.17 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP, CDA, VSP en VVD inzake verdeling Rijksbijdrage ter ondersteuning van de lokale culturele voorzieningen (deze motie is aanvaard).

C.18 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP, AB, CDA, VSP en VVD inzake zelfbewoningsplicht (deze motie is aanvaard).

D.19 - Sluiting.

D.20 - Besluitenlijst.