Raadsvergadering 30 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2019.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.5.e - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 23 september 2019 t/m 30 september 2019, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken

B.8 - Voorstel college betreffende vaststellen integraal huisvestingsplan basisonderwijs 2019.

B.9 - Voorstel college betreffende vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 2012 - Oeverweg 2.

B.10 - Voorstel college betreffende vaststellen van de beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

C - Bespreekstukken

C.11 - Voorstel college betreffende regionale samenwerking verwerving Wmo-hulp.

C.12 - Voorstel college betreffende beleidsplan begraafplaatsen en renovatie/restauratie begraafplaats Cauberg.

D.13 - Sluiting.

D.14 - Besluitenlijst.