Commissie Sociaal Domein (SD) 23 januari 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterChrétien Jamin

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke en/of mondelinge inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 21 november 2022.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende herstel constructiefouten Mytylschool Encanto.

7 - Voorstel college betreffende procedure jaarstukken openbaar onderwijs.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Brief (420) Gemeente Hilvarenbeek inzake motie inburgering statushouders 65+.

8.b - Terugkoppeling stand van zaken noodfonds.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag (concept).