Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 6 juli 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJ. Blom

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging

0.4 - Deelnemers:

1 - Opening en mededelingen. Aanmelden punten voor de rondvraag.

2 - Vaststelling van de agenda.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

3.a - Spreekrecht Stichting Natuurlijk Geuldal (alleen schriftelijk).

4 - Toelichting jaarstukken 2021 door drs. Stefan Prevoo (senior manager RSM Netherlands Accountants N.V.).

5 - Voorstel college betreffende vaststellen notitie evaluatie Gemeentelijk Kwaliteitsmenu.

6 - Rondvraag.

7 - Sluiting.

8 - Verslag.

9 - Ter kennisname: jaarverantwoording 2021 en kadernota 2022 gemeente Valkenburg aan de Geul. De behandeling van de voorstellen vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2022.