Raadsvergadering 12 december 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde fractie PGP inzake gewijzigde vuurwerkregels.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2022.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 5 december 2022 t/m 12 december 2022, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en begrotingswijziging 2023-1 en MJP 2024-2026.

B.9 - Voorstel college betreffende zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

B.10 - Voorstel college betreffende Transitievisie Warmte.

B.11 - Voorstel college betreffende evaluatie actieprogramma lokale woonvisie.

B.12 - Voorstel college betreffende controleprotocol 2022.

B.13 - Voorstel college betreffende Financiële Verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

B.14 - Voorstel college betreffende zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) aanvullende bijdrage FLO.

C - Bespreekstukken:

C.15 - Voorstel college betreffende subsidieplafond muziekonderwijs 2023.

C.16 - Voorstel college betreffende Inspraakverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

C.17 - Voorstel college betreffende Gebiedsvisie Valkenburg-West.

C.18 - Voorstel college betreffende Najaarsnota 2022 en addendum op de Najaarsnota 2022 in verband met besluitvorming noodfonds.

C.19 - Voorstel college betreffende aanvullende tarievenbesluiten voor het jaar 2023.

C.20 - Raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag om te komen tot vuurwerkvrije zones in Valkenburg aan de Geul (motie is aanvaard).

C.21 - Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties CDA, PGP en VSP om te komen tot een voorstel leegstandsaanpak Valkenburg aan de Geul (motie is aangehouden).

D.22 - Sluiting.

D.23 - Besluitenlijst.