Commissie Sociaal Domein (SD) 13 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 11 maart 2019.

5 - Actielijst.

6.a - Presentatie mevrouw D. Velthorst (beleidsmedewerker Sociaal Domein) over de begroting en mogelijke beheersmaatregelen Omnibuzz.

6.b - Brief (59) Omnibuzz inzake jaarverslag 2018, 1e begrotingswijziging 2019, conceptbegroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023, met het verzoek aan de raad om vóór 13 mei a.s. een zienswijze in te dienen.

7 - Presentatie onderwijsachterstandenbeleid door mevrouw D. Velthorst (beleidsmedewerker Sociaal Domein).

8 - Bespreekpunten:

8.a - Raadsinformatiebulletin (21) Zwemvangnet gemeente Valkenburg aan de Geul.

8.b - Brief (34) WOZL inzake 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL, met het verzoek aan de raad een zienswijze in te dienen.

8.c - Brief (66) WOZL jaarstukken 2018, begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, met het verzoek aan de raad om vóór 20 juni a.s. een zienswijze in te dienen (zie punt 8b voor behandeling).

8.d - Jaarverantwoording toezicht en handhavingstaken kinderopvang 2018.

8.e - Resultaten onderzoek jeugdarmoede in de gemeente Meerssen.

8.f - Steunpunt Mantelzorg Zuid.

8.g - Raadsinformatiebulletin (22) WOZL overname draadbomen activiteit door Multifix.

9.a - Presentatie financiële stukken GGD Zuid Limburg door de heer Frank Klaassen (directie GGD Zuid Limburg).

9.b - Brief (53) GGD Zuid Limburg inzake jaarstukken, begroting 2020 en meerjarenperspectief 2020-2023, met verzoek aan raad om vóór 28 juni a.s. een zienswijze in te dienen.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.