Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 5 juni 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de gecombineerde commissie Algemene Zaken en Middelen en Economisch Domein de dato 20 maart 2023.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie politie door de heer Loe Notten (korpschef politie basisteam Heuvelland of de heer Etienne Eggen (clusterleider van cluster Valkenburg)

7 - Voorstel college betreffende Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023.

8 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

9 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

10 - Voorstel college betreffende kenbaar maken wensen en bedenkingen oprichting van en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

11 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

12 - Bespreekpunten:

12.a - Stand van zaken samenwerking.

12.b - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.