Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 29 maart 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 19 mei a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng spreekrecht de heer Bisschops (namens Schutterij St. Mauritius) inzake financiële nood vanwege corona.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van 8 februari 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende Verordening commissie bezwaarschriften 2021.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Ter kennisname jaarverslag VVTH 2020, jaarverslag Openbare Orde en Veiligheid 2020 en uitvoeringsprogramma VVTH 2021.

7.b - Stand van zaken corona (inclusief geagendeerde brieven vanuit de raad en antwoordbrieven college in het verlengde hiervan).

7.c - Stand van zaken samenwerking.

8 - Rondvraag.

9 - Sluiting.

10 - Verslag.