Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 7 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 28 januari a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Spreekrecht buurtbewoners Schin op Geul inzake voortgang handhavingsverzoeken camping Vinkenhof.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van 27 september 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening nadeelcompensatie gemeente Valkenburg aan de Geul 2022.

7 - Voorstel college betreffende intrekken Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021 en vaststellen Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022 en vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

8 - Voorstel college betreffende mogelijkheid uitbrengen wensen en bedenkingen n.a.v. op te richten stichting Risicobeheer door Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

9 - Voorstel college betreffende uitkomsten organisatiescan Bureau Berenschot.

10 - Voorstel betreffende vaststellen Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.

11 - Bespreekpunten:

11.a - Stand van zaken COVID-19.

11.b - Stand van zaken samenwerking.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.