Commissie Sociaal Domein (SD) 22 november 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht burgers, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 19 november a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng de Schrouff (namens Burgerinitiatief Wonen in Schin op Geul) inzake de leefbaarheid en daaraan verbonden huisvestingsproblematiek in Schin op Geul.

4.a - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 27 september 2021.

4.b - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 2 november 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL.

7 - Voorstel college betreffende Samenwerkend Kindcentrum Berg.

8 - Voorstel college betreffende bijdragenregeling buitensportverenigingen.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Brief (269) van Stichting Stop inzake unieke webshop voor bestrijding kinderarmoede in natura.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.