Commissie Sociaal Domein (SD) 18 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.2 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen ontvangen.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 9 september 2019.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie Jaarstukken Openbaar Onderwijs door de heer P. Groos (bestuurder Stichitng kom Leren).

7 - Presentatie raadsrapportage monitor Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland door de heer Maarten Thönissen (regionaal adviseur Sociaal Domein).

8 - Voorstel college betreffende Onderwijsachterstandenbeleid.

9 - Voorstel college betreffende inzet krimpgelden.

10 - Voorstel college betreffende 1e begrotingswijziging 2020 GGD Zuid Limburg.

11 - Voorstel college betreffende zienswijze over de concept 2e begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).

12 - Voorstel college betreffende aantrekken beweegmakelaar.

13 - Voorstel college betreffende Regionale nota Gezondheidsbeleid.

14 - Voorstel college betreffende opzetten van een integraal Jeugdbeleid.

15 - Bespreekpunten:

15.a - Raadsinformatiebulletin (49) Sportakkoord Valkenburg aan de Geul.

15.b - Brief (147) Seniorenraad Valkenburg inzake jaarverslag 2018.

15.c - Raadsinformatiebrief gemeente Maastricht over rapport Inspectie Gezondheidheidszorg en Jeugd inzake kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd (behandeling vindt plaats in de commissie van 27 januari 2020).

16 - Gewestelijke aangelegenheden.

17 - Rondvraag: voor de rondvraag zijn geen punten aangemeld.

18 - Sluiting.

19 - Verslag.