Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 12 maart 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie SOB de dato 22 januari 2019.

5 - Actielijst.

6.a - Presentatie evaluatie ontzorgingscontract door wethouder C. Vankan en de heer R. Pottgens (beleidsmedewerker Cultuurtechniek).

6.b - Presentatie onderhoudsprogramma wegen door de heer M. Mommers (beleidsmedewerker Civiele Techniek).

6.C - Presentatie project wijkkantonnier door wethouder C. Vankan.

7 - Voorstel college betreffende nieuwbouwlocatie Villa Via Nova: vaststellen bestemmingsplan en gebiedsgerichte welstandscriteria.

8 - Voorstel college betreffende aanbesteding meetsysteem Sibber- en Gemeentegroeve.

9 - Voorstel college betreffende vervangen twee Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) door een tunnel (behandeling heeft plaatsgevonden na agendapunt 6.b)..

10 - Bespreekpunten:

10.a - Raadsinformatiebulletin (13) Recente ontwikkelingen omtrent de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

10.b - Stand van zaken motie 2-talige plaatsnaamborden.

11 - Gewestelijke aangelegenheden.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.