Raadsvergadering 3 juni 2024

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.1 - Vanwege een landelijke storing van YouTube was deze vergadering helaas niet via de livestream te volgen, het achteraf terugkijken is ook niet mogelijk. De geluidsbestanden per agendapunt zijn wel toegevoegd om te beluisteren.

0.3 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

  • 1 (1.7M)

A.2 - Vaststellen van de agenda.

  • 2 (1.5M)

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

  • 3 (137.6K)

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2024.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

  • 5c (148.8K)

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 27 mei 2024 t/m 3 juni 2024, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel betreffende benoeming en beëdiging voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijke rekenkamer Limburg Centraal 2024.

B.9 - Voorstel college betreffende jaarstukken GR Omnibuzz.

B.10 - Voorstel college betreffende zienswijze concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg.

B.11 - Voorstel college betreffende zienswijze eerst begrotingswijziging 2024 GR Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).

B.12 - Voorstel college betreffende regionaal beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028.

B.13 - Voorstel college betreffende Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 ‘Samen sterk, iedereen veilig’ aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties.

B.14 - Voorstel college betreffende proeftuin Buurtgezinnen gemeente Valkenburg aan de Geul 2025-2027.

B.15 - Voorstel college betreffende ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026–2028 GR RUD Zuid-Limburg.

B.16 - Voorstel college betreffende vaststellen bebouwde komgrenzen.

B.17 - Voorstel college betreffende jaarstukken 2023 en het voorstel structurele bijdrage Cao-loonkosten vanaf 2024 en de begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

C - Bespreekstukken:

C.18 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2025 GR GGD Zuid-Limburg.

C.19 - Voorstel college betreffende vaststelling ‘Partiële herziening BP Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 - 27 woningen Sibbe-IJzeren’.

C.20 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 GR BsGW.

C.21 - Voorstel college betreffende vaststellen derde wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

C.22 - Raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag inzake gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen (aanvaard).

C.23 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties VSP, AB, VVD, PGP en CDA inzake Meer taken? Dan ook knaken! (aanvaard).

C.24 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties VVD, AB, VSP en CDA inzake QuickScan noodzaak zebrapad (aangehouden).

D.25 - Sluiting.

  • 25 (285.8K)

D.26 - Besluitenlijst (concept).